Tre voksne snakker sammen ill

FUG har gitt innspill til utformingen av undersøkelsen som nå ligger ute. Det er rektor som har passord og kan bestille den og vise valgmulighetene.

Du kan lese mer på Utdanningsdirektoratets sider.

Spørsmålene er mange og tar for seg en rekke temaer som gjelder trivsel og læring på skolen foruten hjem-skolesamarbeid.

- Hvis man ser på alt under et, kan det virke omfattende. Men det er ikke meningen at skolene skal svare på alt. FAU og rektor kan sammen velge ut bolker av temaer som skolen har jobbet spesielt med og som de har planer om å følge opp, sier FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen.

Foreldreundersøkelsen er nettbasert, og det er frivillig å svare. Den kan besvares av foreldre med barn på 1. trinn til og med Vg1 og kan gjennomføres både på våren og høsten samtidig med Elevundersøkelsen.

Jente i klasserom

Elevundersøkelsen

Hvert år svarer elever på 7. trinn, 10. trinn og 1. videregående på Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet. For disse er den obligatorisk.

Skoler kan også velge å kjøre den på flere klassetrinn enn disse. Mange skoler gjør det og bruker resultatene til å utvikle skolen.

Fordi Foreldreundersøkelsen er frivillig, blir svarprosenten ofte svært lav på skolene, og det gir et dårlig grunnlag for å diskutere resultatene i FAU og i foreldremøter. Dermed faller også muligheten bort til å se den i sammenheng med svarene fra Elevundersøkelsen.

- Det er synd! Et godt skolemiljø fritt for mobbing og krenkelser er helt avgjørende for at elever skal trives, lære – og fullføre skolen. Det er viktig at foreldrene bruker muligheten til å påvirke dette, sier Gundersen.

Elisabeth SG på konf14

Ta initiativ!

FUG-leder Elisabeth Strengen Gundersen oppfordrer alle – og spesielt tillitsvalgte foreldre – til å be rektor om se på undersøkelsen og gjøre et utvalg av spørsmål.

De dreier seg om alt fra motivasjon til arbeidsforhold, mobbing, vurdering for læring, materiell, SFO og dialogen mellom hjem og skolen.

- Ta det opp i ditt FAU og finn ut sammen med rektor hva som kunne egnet seg best til å sette fokuset på hos dere. Og få flest mulig foreldre med på å svare når den først er satt i gang. Foreldrenes mening teller i arbeidet med et godt skolemiljø! oppfordrer hun.