Med utgangspunkt i Midtlyngutvalget rapport, la kunnskapsminister Kristin Halvorsen fredag 8. april frem Stortingsmeldingen ”Læring og felleskap”. Dette er den første stortingsmeldingen på det spesialpedagogiske området siden 1998.

I all hovedsak er punktene fra FUGs høringssvar tatt til følge, som retten til fortsatt spesialundervisning og sakkyndig vurdering.

I sitt høringssvar høsten 2009 var FUG uenig i Midtlyngutvalgets forslag om at retten til spesialundervisning skulle erstattes av ekstra tilrettelegging i opplæringen. FUG fryktet at dette kunne føre til en utvanning av ansvaret for elever som krever mer enn vanlig tilrettelagt opplæring.

FUG gav forøvrig både ros og ris i sin høringsuttalelse til Midtlyngutvalget.

Faglærte

- Vi er også glade for at kunnskapsministeren nå lover å sette inn tiltak som bidrar til mer kvalifisert personell i spesialundervisningen. Altfor ofte ser vi at det er ufaglærte assistenter som får jobben med å gi denne undervisningen. Det er ikke holdbart for eleven, og fører til stor frustrasjon blant foreldrene, sier Brenna.
 
Departementet vil innføre en bestemmelse i opplæringsloven som presiserer assistentenes rolle i opplæringen.

Tidlige tiltak

Når det gjelder kartlegging av språk hos barn i barnehage og skole, er FUG positive til at man nå vil gi tilbud om tiltak tidlig for å fange opp ”gråsonebarna” og de som trenger spesialoppfølging. I dagens skole er de fleste spesialtiltak rettet inn mot 10. klasse (11,7 %), mens bare 4,3% har tilbud om slik spesialundervisning på 1. trinn.

Statsrådens ønske er at det skal gis mer spesialundervisning på de lavere trinn for å gi de elevene som trenger det et større utbytte av undervisningen. Det vil også frigjøre mer tid for pp-tjenesten til forbyggende arbeid.

Foreldres rettigheter

Stortingsmeldingen peker også på at det ofte er vanskelig for foreldre å vite hvor de skal henvende seg om de mener barna deres har behov for spesialundervisning. Departementet vil derfor lage en plakat som gir foreldre oversikt over rettigheter og støtteapparat. Meldingen legger vekt på foreldrenes viktig rolle.

 - Det er viktig at foreldrene får god informasjon om de muligheter deres barn har for spesialpedagogiske tilbud, sier Brenna.