Glade barn
(Foto: Colourbox)

Forskning viser at mange av disse elevene står i fare for å droppe ut av videregående.

Grunnene kan være at de opp gjennom skoleløpet opplever å ikke bli anerkjent av lærere og medelever, eller opplever å bli misforstått av de rundt seg.

Jøsendalutvalget fikk derfor i oppgave å få fram mer kunnskap om dette og foreslå hva vi kan gjøre i Norge for å ta bedre vare på disse elevene.

Jente i klasserom
(Foto: Colourbox)

Foreslår 19 tiltak

Jøsendalutvalget har i NOU 2016:14 Mer å hente foreslått 19 tiltak.

Se gjerne animasjonsfilm og annet stoff fra Jøsendalutvalget som viser hovedbudskapet i utredningen.

Anbefalingene handler blant annet om kompetanseutvikling for ansatte i skolesystemet, mer fleksibel organisering av opplæringen, bedre utnyttelse av handlingsrommet som finnes i dag samt å forske mer.
 
FUG støtter de tiltakene som er foreslått. I tillegg ønsker FUG at det må være rom for spesialundervisning for elever med høyt læringspotensial når de ikke har utbytte av ordinær undervisning.

FUG ønsker også at skolene utnytter leksehjelp og SFO på en bedre måte, samt øker lærertettheten til beste for alle elever.

Gunn Iren Mûller - blå smilende
(Foto: FUG)

- Viktig å spre info!

- Generelt er dette gode forslag, men vi hadde nok ønsket  at de gikk litt lenger. Vi er klar over at de ble bedt om å komme med forslag som kan løses innenfor dagens budsjett, men synes likevel de kunne tatt med tiltak som også koster penger, for eksempel idéer til skolering og opplæring, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.
 
- Det er viktig for oss at kunnskapen som er samlet i Jøsendalutvalgets rapport spres godt og effektivt ut til alle som har med barn og unge å gjøre slik at gamle "sannheter" avlives. Alle elever må få den hjelpen og anerkjennelsen de trenger for å oppleve læring og mestring, sier hun.

Her er FUGs høringssvar