Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturløftet

FUG er opptatt av at gjennom kultur kan barn og ungdom lære å uttrykke seg, og gjennom kultur og fysisk aktivitet i skolen kan dette være med å motivere barn til å tilegne seg basisferdighetene. Samtidig kan kulturdeltakelse og kulturopplevelser gjøre at ungdom klarer å gjennomføre videregående opplæring.

FUG vil også påpeke at det er viktig at kultursatsingen er en del av skolehverdagen. Det må derfor legges til rette for at alle barn kan få mulighet til å delta på kulturskoletilbudet i sin kommune.

FUG mener at ansvaret for kulturskolene bør bli værende i Kunnskapsdepartementet og ikke overflyttes til Kulturdepartementet. Dette vil sikre at kulturskolene også blir ansett av ansatte og foreldre som en del av opplæringstilbudet.

Kulturløftet

FUGs innspill

Høring - Veileder for beredskapsarbeid i barnehager og utdanningsinstitusjoner

FUG synes ansvarsfordelingen som beskrives er tydelig og relevant for målgruppene. Vi synes likevel at innholdet i veilederen ikke er dekkende nok i forhold til overskriften ”Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner”. Om beredskapen er spesielt rettet mot skyting og gisseltaking, må det komme tydelig fram i overskriften. Slik FUG leser veilederen, løftes rektor/styrers ansvar fram tydeligere enn tidligere. FUG tror det er spesielt betydningsfullt at ledere i skoler har en økt bevissthet og er kjent med hva ansvaret innebærer. Om rektorer skal klare å sørge for at alle ansatte er sikkerhetsbevisste, må de først sikres opplæring i sin del av ansvaret. Kommunenes rolle overfor institusjonene blir da svært viktig.

Veilederen for beredskapsplanlegging

FUGs høringssvar

Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Høringsforslag for skolevirksomheter.

Dette mener FUG om veilederen: 1. Veilederen har en god struktur og lesbarhet. 2. Bruken og plasseringen av lenker og henvisninger hensiktsmessige. FUG foreslår imidlertid at de mest sentrale lovene blir gjort klikkbare. Dette gjelder: Lov om folkehelse, Barnehageloven, Opplæringsloven, Forvaltningsloven, Plan og bygningsloven.   3. Det er svært nyttig veilederen er tydeligere på hvilke krav som MÅ være oppfylt i skolene og hvilke som BØR være på plass, spesielt fordi det lett kan benyttes skjønn og individuelle vurderinger fra skoleeier til skoleeier om krav til skolens miljø og innretninger.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring