Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring – om rett til barnetrygd under utenlandsopphold

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å stramme inn retten til barnetrygd under utenlandsopphold. Forslaget innebærer at retten til å motta barnetrygd under utenlandsopphold begrenses til tre måneder, mot dagens seks måneder. En særlig begrunnelse for forslaget er knyttet til barns fravær fra skolen. Det kan være uheldig, særlig for integrering av barn med annet morsmål enn norsk, at barn tas ut av skolen for å oppholde seg i utlandet.

FUG har svart på denne høringen og uttrykte blant annet følgende:

  • Foreldreutvalget uttrykker en viss skepsis til å innføre økonomiske sanksjoner for å sikre elevers nærvær i skolen
  • Foreldreutvalget ønsker flere forebyggende tiltak som bidrar til bedre hjem-skole-samarbeidet med alle foreldrene.

Høringsdokumenter

FUGs høringsuttalelse

Høring - forslag til endringer i barneloven for å fremme likestilt foreldreskap

For å sikre barna samvær med begge foreldrene og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, fremmer Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet lovendringsforslag for å likestille foreldrene som omsorgspersoner. Det foreslås å endre barneloven for å styrke foreldreansvaret, styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje.

FUG har svart på denne høringen og uttrykte følgende: Foreldreutvalget understreker viktigheten av at elever får gå på samme skole hele året uansett hvilken samværsform eller omsorgsrett foreldrene har. Primært bør man også unngå flytting som gjør at barna må bytte skole. Hyppige skolebytter er ifølge John Hatties syntese (Visible Learning, 2009) det forholdet som har mest negativ effekt på elevenes læring.

Høringsdokumenter

FUGs høringsuttalelse

Høring – NOU 2015:8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser

Utvalget som skulle utrede fremtidens kompetansebehov og innholdet i skolen, leverte sin innstilling, NOU 2015: 8 Fremtidens skole, til kunnskapsministeren 15. juni 2015. Kunnskapsdepartementet sender med dette NOU 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser på høring.

FUG har svart på denne høringen og uttrykte blant annet følgende:

  • At det mangler en omtale av foreldrene som en viktig faktor for elevens innsats, læring og måloppnåelse
  • At tilpassing til den enkelte elev også bør innebære en norm for lærertetthet. Foreldreutvalget vil at det innføres en maksimumsgrense for antall elever per lærer satt på skolenivå og mener at øvre grense på skolenivå i grunnskolen skal settes til 15 elever per lærer.
  • At fremtidens skole bør sette fokus på arbeid for et godt psykososialt miljø og et reelt samarbeid med foreldrene om dette. 

Høringsdokumenter

FUGs høringsuttalelse

Høring – Avvikling av matematikkfaget 2T i videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet har på høring forslag om å fjerne matematikk 2T fra matematikktilbudet på studieforberedende utdanningsprogram. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å sende forslaget på høring. Begrunnelsen for å fjerne matematikk 2T fra fagtilbudet, er at det har vært en sterk nedgang i elevtallet. Vi foreslår at avviklingen trer i kraft fra 1. august 2016.

Foreldreutvalget mener at å fjerne matematikk 2T uten å gjøre noe annet med fagtilbudet i matematikk ikke er bra nok. Foreldreutvalget etterlyser en handlekraftig oppfølging av forslagene til ekspertutvalgene om ny struktur i fagtilbudet i matematikk. Spesielt viktig er det at alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene får egne læreplaner i matematikk med vekt på relevans for det aktuelle utdanningsprogrammet.

Høringsdokumentene

FUGs høringsuttalelse

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring