Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringssvar - Forslag om å forby heldekkende ansiktsplagg

Dato: 20.9.17

FUG støtter departementets forslag om å forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, både for elever og ansatte i grunnopplæringen.

Gode relasjoner er svært viktig for at elevene skal føle seg likt og verdsatt i skolen. Dette danner grunnlaget for god helse, trivsel og læring, og i denne sammenhengen er kommunikasjon helt sentral.

FUG ser på tildekking av ansiktet som et hinder for god kommunikasjon. God kommunikasjon handler ikke bare om tale, det handler også om ansiktsutrykk og mimikk.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høringssvar - Forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Dato: 20.9.17

FUG har kommentert både del 1 og 2. I tillegg til våre generelle kommentarer har FUG noen konkrete forslag:

Det må stilles noe normkrav/formkrav/dokumentasjonskrav til denne nye bestemmelsen knyttet til «aktivitetsplikt». Det kan knyttes til gjennomføring av kartleggingsprøver og/eller skriftliggjøring av underveisvurderinger. På den måten vil foreldre og skoleeiere i praksis kunne følge opp at intensjonene i regelverket følges opp av kommunene.

Vi mener at alle elever som ikke har dokumentert utbytte av det ordinære opplæringstilbudet må tilgodeses gjennom lovendringen. Det finnes mye kunnskap som understreker at også elever med høyt læringspotensial kan ha likeså dårlig utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. FUG ser at det ikke er denne gruppen som er i fokus for endringsforslagene.

Det er likevel naturlig å se disse i sammenheng, av minst to grunner. Det ene er at elever med høyt læringspotensial står i fare for å få en negativ utvikling om de ikke opplever å få anerkjennelse og utfordringer på sitt nivå. Mange av disse elevene finner vi igjen i frafallsstatistikken i videregående. Det andre er at elever som får klasseromsundervisning i kombinasjon med at ulike elevgrupper får ekstra fokus fra lærer, i større grad opplever mestring.

Ved at alle elevene får tilpasset opplæring i mindre grupper etter tur, vil færre elever oppleve den stigmatiseringen som mange forbinder med undervisning i mindre grupper i dag.  

Gode overganger og ”oppstartsamtale” vil bli viktige verktøy for å få endringene til å virke etter hensikten. Kontaktlærer, elev og foreldre må snakke sammen ved oppstart på nytt trinn for å bli kjent med hverandre og finne elevens styrker og interesser som skolen kan bygge videre på.  

Aktivitetsplikten bør følges opp med en handlingsplikt, etter en modell fra regelverket i mobbesaker. FUG ber departementet innføre en sikkerhetsventil i de tilfeller hvor skolen ikke følger opp med nødvendige tiltak, slik at saken kan forelegges Fylkesmannen innen rimelig tid. FUG ser i møte endringer som gir økt lærertetthet og tidlig innsats for de yngste elevene.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høringssvar – Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Dato: 15.9.17

I høringsbrevet er det løftet fram 6 spørsmål. FUG ønsker kun å kommentere på det siste: Om det er tematikk som er spesielt viktig for lektorutdanninger trinn 8-13 som mangler.

For lærere i ungdomstrinnet er det viktig med et minimum av kunnskap om videre valg av utdanningsretning. For lærere i videregående vil det for eksempel være verdifullt å kjenne eksempler på hvordan de ulike programfagene kan være nyttige i videre utdanning/arbeidsliv.

Det er ikke forventning om at lærere skal ha den samme kunnskapen om yrker og utdanning som en karriereveileder/rådgiver. FUG ønsker at særlig kontaktlærere skal ha basal kunnskap på området som gjør det meningsfullt å knytte det som skjer i skolehverdagen til ungdommenes egne og kanskje også foreldrenes tanker om framtida.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høringssvar - Nasjonale retningslinjer for treårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Dato: 15.9.17

De praktiske og estetiske fagene har en spesiell status for elever og foreldre. Fagene gir rom for mestring og kreativitet på en helt annen måte enn de teoretiske fagene.
Elevene er gjerne stolte over egne produkter og for foreldre er det spennende å få se hva elevene har produsert.

Disse faglærerne kan gjennom fagene sine bidra til at skolen lykkes med å etablere en god dialog med foreldrene. FUG ønsker at faglærerne får kunnskap og erfaring om dette og hvordan de kan brukes til å bygge opp elever og bygge dialog med foresatte.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Høringssvar - Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag

Dato: 15.9.17

FUG er glad for at samarbeidet med foreldre ser ut til å være ivaretatt på en god måte i retningslinjene. Vi ser at også formålsparagrafen og ny overordnet del er spesielt omtalt, og det er vi glad for.

Frafallsproblematikk er i hovedsak knyttet til yrkesfag. FUG er opptatt at av yrkesfaglærere, som ofte også er kontaktlærere i videregående, gjøres kjent med forskning som kan bidra til at flere fullfører, og at disse sidene styrkes i utdanningen.

Høringsdokumenter

FUGs høringssvar

Språk Norsk - Norwegian
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Postboks 29
3833 Bø i Telemark
Telefon: 477 99 200
E-post:
Org. nr.: 989 628 011
Ansvarlig redaktør: kontorsjef Marianne Dahlseng
Personvernerklæring