Utvalgsleder Christopher Beckham bad om avløsning fra vervet på grunn av ny jobb høsten 2013. Han fratrådte 14. oktober og Elisabeth Strengen Gundersen overtok som leder fra 15.oktober.

FUGs aktivitet i 2013 reflekterer målene som er gitt i tildelingsbrevet. Et overordnet mål er at samarbeidet mellom hjem og skole skal komme alle elever til gode, slik at de får et best mulig utbytte av opplæringen. Dette kan medvirke til å jevne ut sosiale forskjeller mellom elever og til å hindre frafall.

Høringer og samarbeid

I løpet av 2013 er det avholdt 6 FUG-møter og 7 møter i arbeidsutvalget. Det har vært avholdt møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (KD) foruten etatsstyringsmøte og dialogmøte.

Andre instanser FUG møtte i 2013 er Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolelederforbundet, KS, Elevorganisasjonen, NAFO, Barneombudet, Sametinget, Trygg Trafikk, Oslo KFU og Rahma Konfliktråd, for å nevne noen.

I 2013 har FUG avgitt 17 skriftige høringer i en rekke skolepolitiske saker. Utvalget har vært på høring med Utdanningskomiteen og Finanskomiteen i Stortinget.

FUG har deltatt i 22 referansegrupper, de fleste i regi av Utdanningsdirektoratet. FUGs viktigste bidrag i disse gruppene er å representere foreldrestemmen.

Foreldrekonferanse og foredrag

Vi har holdt 37 foredrag for foreldre, lærere og skoleledere,- ofte på stormøter der flere kommuner har slått seg sammen.

Utvalgsmedlemmer og sekretariat har gjennomført syv møter med fylkeskommunene om hjem-skole-samarbeid i videregående skole i 2013.

Helgen 19. - 20. oktober samlet vi 115 tillitsvalgte foreldre til FUGs årlige Foreldrekonferanse på Gardermoen. Dette er en inspirasjonshelg for foreldre som har verv i skolen. Temaet i 2013 var ”Den inkluderende skolen som ser eleven, og som klarer å gi følelse av mestring”. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært gode.

FUG har innledet et samarbeid med kommunalt foreldreutvalg i Oslo (Oslo KFU) for å øke engasjementet hos minoritetsspråklige foreldre og motivere dem til å delta aktivt i skolenes rådsorgan.

Mobbing

FUG mener at foreldrene er en viktig aktør når det gjelder arbeidet mot mobbing, og dette arbeidet har høy prioritet. Sekretariatet har hatt mange rådgivninger for enkeltforeldre og tillitsvalgte foreldre om temaet. Foreldre som rollemodeller og FAUs rolle for å skape et godt læringsmiljø, er viktige stikkord. FUG er en aktiv part i ”Manifest mot mobbing” og deltok i kampanjen ”Voksne skaper vennskap”.

Fire kommuner har deltatt i et pilotprosjekt for å gjøre erfaringer med beredskapsteam mot mobbing. Kommunene Egersund, Kristiansand, Råde og Sarpsborg har hatt én samling i 2013 og en rapport om prosjektet ble skrevet i løpet av høsten. Den ble trykket i januar 2014.

Spørsmål fra foreldre

FUG har i 2013 hatt 550 henvendelser fra enkeltforeldre og tillitsvalgte foreldre. Spørsmål om organisering av skolen toppet tabellen, med 153 henvendelser. Foreldrene har spurt om organisering av undervisningen, utviklingssamtale, skoleskyss, skole- /klassebytte, skolesammenslåing/-nedleggelse og lovverk.

På andreplass kom spørsmål om rådsorganer, mens på tredjeplass kom 86 saker i kategorien læringsmiljø. Det siste handler om problematferd i klassen, konflikter mellom lærer og elever, dårlig klasseledelse og bruk av ufaglærte. Dette er en oppgang på 40 saker fra 2012, altså en dobling, og tyder på at foreldre fortsatt opplever problemer med uro, bråk og dårlig ledelse av sine barns klasser.

På fjerde plass kom vanskelig kommunikasjon med skolens ledelse; 81 har oppgitt dette som sin hovedfrustrasjon. De beskriver problemer med å kommunisere med rektor og få forståelse og respons på sine saker – uavhengig av om det gjelder mobbing, spesialundervisning eller læringsmiljø.

Mobbing er på omtrent samme nivå som året før, med 44 saker til FUG i 2013, og 41 i 2012

Materiell og media

FUG sendte også i 2013 ut materiell utviklet i prosjektet ”SKAP dialog” for å bevisstgjøre alle 1. klasseforeldre om hvor viktige de er for sine barns læring og betydningen av at foreldrene kjenner hverandre og hverandres barn.

Materiellet til foreldrene på 8. trinn er trykket i et mindre opplag og sendt ut etter henvendelse til SubjectAid.

FUG har håndtert 100 mediesaker totalt i 2013. De fleste sakene har handlet om fri utenom skoleferiene, mobilbruk i timen, bursdagsinvitasjoner, inneklima, mobbing og kommunikasjon mellom hjem og skole.

Trafikken på www.fug.no har slått alle rekorder i september, oktober, november og desember, med toppmåneden september der i alt 12.730 unike brukere var innom.
Nettsidene har blitt markedsført gjennom foredrag, utsendinger og på Foreldrekonferansen.

Den samiske delen av nettsiden har vært stengt siste året og det jobbes med å få ferdig et nytt samisk rammeverk med innhold som kan lenkes til den norske hjemmesiden.

Det er sendt ut 8 nyhetsbrev på e-post fra FUG i 2013 med link til saker fra nettsiden.

1. mars etablerte FUG seg på Twitter, mens antall venner på Facebook har økt jevnt uten betalt annonsering i 2013.

Les hele FUGs årsrapport 2013 her.