Visning: A A A A A
Language Language Language

Atferdsvansker hos barn

Alle barn kan opponere mot foreldre og lærere i perioder, men mellom to og fire prosent av barn og ungdom har alvorlige atferdsvansker. Barn som har denne forstyrrelsen, viser en unaturlig sterk opposisjon hjemme, på skolen og andre steder de ferdes, og de kommer ofte i konflikt med omgivelsene. Ca. halvparten av de som strever med samhandling som barn, strever også som voksen.

Fakta barn og atferdsvansker:

  • Atferdsvansker er en av de hyppigste årsakene til at barn og ungdom blir henvist til hjelpeapparatet og forekommer ofte samtidig med andre psykiske helseproblemer.

Foreldre og lærere oppfatter atferd ulikt

Både observasjoner fra foreldre og lærere blir betraktet som viktige i arbeidet med å identifisere barn som kan trenge ekstra hjelp. I et utvalg på rundt 7 000 barn i alderen 7–9 år identifiserte foreldre og lærere henholdsvis 107 (1,4 prosent) og 100 (1,3 prosent) barn som kan passe inn under kriteriene for såkalt opposisjonell atferdsforstyrrelse.  Men lærerne og foreldrene var kun i 0,2 prosent av tilfellene enige om at et barn hadde atferdsproblemer.

Barnepsykolog Linda Munkvold som er en av de som står bak studien, forteller at barn kan vise annen atferd hjemme enn på skolen, og foreldre og lærere kan oppfatte atferd ulikt.

– Barn som av ulike grunner strever faglig eller sosialt, kan bli frustrerte og fungere dårlig i skolesammenheng, mens de fungerer godt hjemme hvor de blir møtt med andre krav, påpeker barnepsykologen.

Samspillet mellom foreldre og barn

– Motsatt kan samspillet mellom foreldre og barn være preget av mye gjensidig aggresjon, mens barna fungerer godt i relasjon til lærer og andre barn på skolen, fortsetter Munkvold. I slike tilfeller er det mest sannsynlig foreldre som melder om atferdsvansker.

Representerer de ulike oppfatningene også et problem hva angår behandling og muligheten til å fange opp barn som sliter? – Jeg synes det er viktig å understreke nettopp dette; barnet behøver ikke ha et atferdsproblem, men det kan være grunn til å gi en form for oppfølging eller behandling, når enten foreldrene eller skolen har pekt på noe de oppfatter som problematisk.

– Så i den grad foreldrene er enige, og ønsker en oppfølging, så kontakter man pedagogisk-psykologisk tjeneste, og psykisk helsevern for barn og unge, opplyser Munkvold.

I sitt arbeid har hun opplevd at det oftest er mest hensiktsmessig å sette inn tiltak i det miljøet vanskene har oppstått. – Vi ser på hvilke faktorer i relasjonen mellom barn/lærere–skole eller foreldre–barn som det er lurt å gripe fatt i, eller om det kan være helt konkrete situasjoner å jobbe med for å løse flokene.

En studie om atferdsvansker hos barn (RBUP Vest) viser at:

  • Gutter har mer atferdsvansker enn jentene.
  • Det er store forskjeller mellom foreldre og lærere i rapportering av atferdsvansker. Foreldre rapporterer mer vansker enn lærerne, særlig gjelder dette for jentene.

Diagnosekriteriene for atferdsvansker er mindre egnet til å fange opp den typen problemer som jenter strever med, enn det man ser hos gutter.
Kilde: Unifob helse og Forskning.no

Foreldretiltak

I 2013 ble det gjort en ny oppsummering av Folkehelseinstituttet om omfanget av adferdsvanker hos barn og unge, og hjelpetiltakene som finnes.
I denne saken fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finnes nyttig info og lenker til blant annet et program for foreldreveiledning.