Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Barn med lærevansker

Alle foreldre har et håp om at barnet skal oppleve skolen som et positivt sted å være og et godt sted å lære. Men for noen barn vil det av ulike grunner være vanskelig å ta til seg den kunnskapen og de ferdighetene som er forventet.

Lærevansker er når barn og unge ikke lærer seg det som er forventet på bestemte alderstrinn.

Når de begynner på skolen får de

 • problemer med å oppfatte og følge instruksjoner fra læreren
 • problemer med å lære bokstaver og tall
 • vansker med å oppfatte og forstå hva de skal gjøre
 • vansker med skriftlig språk
 • vansker med matematikk
 • vansker med å konsentrere seg og sitte i ro
 • vansker med å arbeide på egen hånd

Dette gjelder mange elever

 • Rundt ti prosent av skoleelevene i Norge har dysleksi (er ordblinde).
 • Like mange har lærevansker i matematikk (dyskalkuli).
 • Mellom 30 og 50 prosent av barna som har lærevansker i matematikk, har også lese-/skrivevansker.
 • Motoriske vansker finner vi hos rundt ti prosent av skoleelevene.

Det er viktig at skolen og foreldre har fokus på barnets muligheter og mestring, og det er viktig med tidlig hjelp. En sakkyndig vurdering skal sikre at eleven får riktig tilpasset spesialundervisning.

Slik er reglene:

 • Opplæringsloven slår fast at elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av vanlig undervisning, har rett til spesialundervisning.
 • Det skal foreligge en sakkyndig vurdering av elevens spesielle behov og hva slags tilbud eleven bør få, før rektor kan innvilge eller avslå søknaden.
 • Det er PP-tjenestens ansvar å sørge for at slik vurdering blir utarbeidet.
 • Det er kommunens ansvar at PP-tjenesten fungerer.
 • Det er kommunens ansvar at opplæringsloven blir fulgt.
   

Lydbøker fra NLB – en rettighet til de som strever med å lese

Norsk lyd- og lindeskriftbibliotek (NLB) er et offentlig bibliotek som produserer og låner ut lydbøker. Alle som strever med å lese, kan låne. Dysleksi, ADHD, svekket syn eller andre funksjonsnedsettelser kan være det som gjør lesing vanskelig.

Hos NLB er det

 • tusenvis av lydbøker til utlån
 • tilgang via nett, brett og mobil
 • gratis å låne

NLB tilbyr alt fra fantasy, humor og grøssere til faktabøker, noveller og bøker på engelsk. Lydbøkene gjenspeiler bokutvalget i vanlige folkebibliotek. Studenter på universitet og høgskoler kan få pensum som lydbøker.

Bekreftelse fra fagperson på behovet for lydbøker gir lånerett. Lærere, PPT-ansatte og logopeder er blant de som kan attestere med en signatur i innmeldingsskjemaet.

For innmelding og mer informasjon: nlb.no Telfon: 22 06 88 10. E-post: utlaan@nlb.no

Brosjyre om lydbøker fra NLB