Alle barn har behov for undervisning som er tilpasset sitt nivå, men det er noen som trenger ekstra støtte for å kunne yte sitt beste. Det kan for eksempel være elever med lese- og skrivevansker, adferdsutfordringer, ulike funksjonshemninger eller elever som trenger ekstra utfordringer. Elever uten diagnoser kan også ha særskilte opplæringsbehov.

Opplæringen skal tilpasses elevens eller lærlingens evner og forutsetninger. Foreldre til barn med behov for tilrettelagt opplæring trenger informasjon om sine rettigheter, ansvar og plikter.

Under ser du en tekst og et skjema som viser saksgangen og ansvaret når det gjelder spesialundervisning:

Fra bekymring til spesialundervisning – saksgang kronologisk (pdf)

Saksgang for spesialundervisning (pdf)

Det er også mye nyttig stoff å hente på Statped sine nettsider.

Barneombudets rapport "Uten mål og mening?" fra mars 2017 oppsummerer hvordan barn og unge svært ofte ikke får den spesialundervisningen de har krav på. Her finner du også filmer.

Les FUB og FUGs kronikk om spesialundervisning fra mars 2017.


Les også om "Riktigere bruk av spesialundervisnng" som er et resultat av høringen om endring i opplæringsloven og privatskoleloven.