Økonomiske unnskyldninger
Foreldrene til Simen har klaget til skolen. Rektor på skolen sier at han forstår problemet, men han har ikke mulighet til å hjelpe Simen på grunn av stramt budsjett.

Skoleeier, det vil si kommunen, viser til kommunens økonomi. De viser til at kommunestyret ikke har satt av nok midler til rehabilitering av skolebygg eller utbedring av skolene. Kommunen på sin side klager over sittende regjering som ikke overfører nok økonomiske ressurser til kommunene. Ingen tar ansvar og gjør noe med situasjonen. Midt opp i det hele har vi Simen og hans foreldre, som ikke får hjelp. Deres hverdag er tung og trist. For Simen er skolen blitt et sted som fremmer dårlig helse og mistrivsel. Dette fører igjen til at han ikke klarer å konsentrere seg om undervisning og lekser. Han klarer ikke å følge med i timene, og han opplever nederlag etter nederlag fordi han ikke mestrer skolen.

Barnas arbeidsmiljølov 
I opplæringslovens kapittel 9a, som også blir kalt for barnas arbeidsmiljølov, gis det lovfestet rett til ”eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.” Skolen og kommunen har ansvar for oppfølging av loven. Hvis skolen ikke gjør noen forbedringer, skal saken videre til kommunen som er skoleeier. Dersom kommunen ikke svarer innen fire uker, eller hvis kommunens svar ikke er tilfredsstillende, har elever og foreldre rett til å klage til Fylkesmannen som har tilsynsansvaret. Dette er innholdet i opplæringslovens §9a. En lov som gjelder hver enkelt elev i grunnskolen og videregående skole.
 
Innen 31.desember 1998 skulle alle skolebygg være godkjent i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Bygninger som ikke tilfredsstilte kravene i forskriften, skulle lage en tidsplan for forbedring av lokalene. I dag skriver vi mars 2010. Simen og mange andre barn sitter i bygg med dårlig inneklima, dårlig belysning eller falleferdige toaletter.
 
En lærer som blir syk på grunn av dårlige forhold på arbeidsplassen, kan sykemelde seg, vi foreldre som plages av allergi eller dårlige arbeidsforhold, kan gjøre det samme. De voksne kan til og med få yrkesskadeerstatning. Men våre barn er prisgitt oss voksne og vår mulighet til å endre arbeidsmiljøet slik at det fremmer helse, trivsel og læring.
 
Jeg lurer på hvor mange barn det er som plages av tørr hals, rennende øyne, hodepine, pustebesvær eller trøtthet på grunn av dårlig inneklima. Simen har dokumentasjon på dårlig inneklima, loven er klar, men han får likevel ingen hjelp. For kommunen handler det om budsjettrammer. Men for Simen handler det om hele hans fremtid og liv.