Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Digitalt hjem-skole-samarbeid

Foreldres mulighet til å følge med på hva eleven gjør og lærer på skolen, har i stor grad vært mulig gjennom lærebøkene. Ny pedagogikk og bruk av IKT medfører at stadig mer av elevenes arbeids- og læringsprosesser skjer i prosjektarbeidsformer og ved bruk av læringsplattformer. Dette forårsaker nye utfordringer knyttet til foreldrenes deltakelse i barnas skolehverdag.

Læringsplattformer (som blant annet It´s learning og Fronter) har et stort potensiale til å effektivisere skolehverdagen, utvikle ny organisering av undervisningen og bidra til å bedre hjem-skole-samarbeidet. Men den nye teknologien skaper også nye utfordringer som kan redusere foreldrenes innsyn i barnas læring.

  • Hva skjer med kommunikasjonen mellom hjem og skole?
  • Hvordan få til en god dialog mellom hjem og skole?
  • Hvordan foregår foreldremedvirkningen?
  • Hvordan forholde seg til sensitiv informasjon?
  • Hvordan få partene til å se nytten av de nye verktøyene?
Ved å gjøre skolen til en døgnåpen bedrift vil foreldrene få tilgang til skolen fra sitt arbeidsted eller hjemme. Dette kan gjøre skolen mer bevisst på at de skal levere en tjeneste som skal ha høy kvalitet og mulighet til innsyn og påvirkning, slik som andre tjenester i samfunnet. Det kan gi foreldre mulighet for jevnlig og aktivt å følge opp barna og føre en gjensidig dialog med skolen. Et godt eksempel er samarbeid om differensiert opplæring og barn med spesielle behov. Et godt hjem-skole-samarbeid forutsetter at foreldrene er godt informerte om skolehverdagen, planer og læringsaktiviteter. For å nå flest mulig foreldre, er det nødvendig at skolen tar i bruk andre kommunikasjonskanaler i tillegg til læringsplattformer: ranselpost, e-post, skolens hjemmeside og telefon. Når skolen benytter seg av elektroniske kommunikasjonskanaler og legger/sender ut filer, bør disse være lagret i et utskriftsvennlig format.
 
Hva er en elektronisk læringsplattform?
En læringsplattform kan ses på som en digital skole. Her finnes lærestoff, aktuell programvare og lenker til ulikt fagstoff. Her finnes klasserom, foreldrerom og lærererom. Hvert elevtrinn eller gruppe har sitt eget område på læringsplattformen, og hver elev har sitt område (med e-mapper, e-post, lenker osv.). Det elektroniske
klasserommet kan tilpasses det elevene til enhver tid arbeider med. Lærere, elever og foreldre kan alle ha tilgang til læringsplattformen via Internett.
 
Det er delte meninger når det gjelder spørsmålet om foreldre kan bruke elevens passord til pålogging. Etter hvert som eleven blir eldre så har han/hun også større krav til personvern. Men samtidig må ikke dette være ett hinder for at foreldre kan støtte sine barn og hjelpe til når det trengs. Normalt vil vi anbefale at foreldre gis egen pålogging slik at det blir lettere å øke elevens personvern med alderen.
 
Den elektroniske læringsplattformen har også en bakside. De foreldre som ikke har tilgang til PC må få andre alternativer slik at de ikke blir ekskludert fra informasjonen. Brukernavn og passordskifte bør også være av en slik art at dette ikke blir ett hinder for foreldrene.
 
Hva kjennetegner gode sider for foreldre
Sider som er vellykket og som brukes av foreldre har følgende kjennetegn:
  • Brukervennlig
  • Informasjonsrik
  • Oppdatert
  • Enkel å holde ved like

Senter for IKT i Utdanningen har laget et veiledningshefte om foresattes tilgang til skolens digitale læringsplattform

 Gode eksempler på digitalt hjem-skole-samarbeid finner dere på høyre side.