Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Eksempler på KFUer

FUG er opptatt av at det opprettes kommunale foreldreutvalg i alle kommuner. Nå har rundt halvparten av kommunene et KFU. Eksemplet fra Drammen under viser at det er nyttig og nødvendig med et foreldreorgan på kommunalt nivå som har kontakt med det kommunale leddet, der avgjørelser tas.

Drammen kommunale foreldreutvalg (DKFU)
Et visjonsprosjekt fra Drammen KFU har ført til at bystyret enstemmig har vedtatt en visjon for Drammensskolen som skal inn i kommuneplanen: Visjonen lyder: "Drammenskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske."

Videre er dette utdypet i 10 kjennetegn:
  1. Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosial miljø som fremmer trivsel, mangfold og personlig utvikling hos elevene.
  2. Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere.
  3.  Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form.
  4. Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg.
  5. Omfattende elev- og foreldremedvirkning, aktivt samarbeid mellom hjem og skole.
  6. En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt.
  7. En nytenkende og åpen skole.
  8. KT-satsing og tilgang på oppdatert læringsmateriell.
  9. Anvende flerkulturell kompetanse.
  10. Lik og rettferdig vurdering.
Dette kommer etter et målrettet og godt arbeid fra Drammen KFU. 

Vedtektene til Drammen KFU kan du lese her.
 
 
Eksempel på et samarbeid som førte fram:
FAU ved en skole følte at det var vanskelig å føre en dialog med rektor. De følte seg nedvurdert og oversett som samarbeidspart for ledelsen i stedet for å bli betraktet som en ressurs. Viktige endringer ble foretatt uten at de var informert eller fikk komme med konstruktive innspill. Da rektor fikk permisjon og vikar for rektor kom inn, opplevde FAU hvordan de sammen med rektor kunne arbeide for å utvikle skolen til det bedre. De ønsket å beholde vikaren som permanent rektor og tok kontakt med KFU i kommunen. 
KFU tok kontakt med Utdanningsforbundet, som også ønsket å beholde den vikariende rektoren. Trivselen blant ansatte økte, og sykefraværet sank under ny ledelse. Hver for seg tok KFU og Utdanningsforbundet kontakt med rådmann og ordfører i kommunen. FAU sendte et svært saklig brev til skolesjefen der de beskrev situasjonen etter at vikaren kom og la vekt på at de ønsket å beholde vikaren permanent. De beskrev også kontrasten til hvordan det hadde vært tidligere da de ikke opplevde å bli hørt. Alt var i en ryddig og saklig tone. 
Resultatet av KFUs engasjement ble at skolen fikk beholde sin vikar som rektor, mens opprinnelig rektor fikk nye oppgaver i kommunen. I lovverk og forskrifter står det pene ord om foreldremedvirkning. Dette eksempelet har vist at det er mulig for  FAU og KFU å nå fram med ryddig framgangsmåte og uten å ta debatten i media.
  
 
 
Se lenker til en del andre kommunale foreldreutvalg til høyre.