Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Elevane sitt arbeidsmiljø (kap. 9a)

Alle elevar har ei lovfesta rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.

Vedtektene slår fast at ”alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring”. Loven skal sikre elevane sin rett til eit godt læringsmiljø og den styrkar foreldra og elevar sin rett til å klage. Samtidig har skolen fått tydelegare plikter, særlig når det gjeld det psykososiale miljøet. Arbeidsmiljøloven er ein del av Opplæringslova
 
§ 9a-2. Det fysiske miljøet

Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.

Dersom ein elev, forelder eller eit av råda eller utvala ved skolen ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

§ 9a-3. Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga. Dersom det er nødvendig og mogleg skal dei sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Heile kapittel 9 og Opplæringslova finn dykk på høgre side.

Film

FUG har vore med på å utarbeide filmar om samarbeid mellom heim og skole. Filmane viser gode, praktiske døme på heim-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den vidaregåande skolen. Filmane er eit hjelpemiddel til både foreldre, lærarar og skoleleiinga i heile grunnopplæringa. Dei er dessutan eit konkret verktøy for lærarutdanningan når lærarstudentar skal førebu seg til heim-skole-samarbeidet. Se filmen om Når tilliten blir borteSe også filmen om Den utfordrende samtalen.