Resultatene fra Elevundersøkelsen 2011 ble lagt frem av Utdanningsdirektoratet fredag. Som i fjor og flere år tidligere, svarer 8,5 prosent av elevene at de blir mobbet flere ganger i måneden. Denne andelen har vært uendret i perioden 2007–2011.

Hver fjerde elev som oppgir at de mobbes to til tre ganger i måneden eller oftere, svarer også at de ofte er med på å mobbe andre. Sammenhengen er tydelig og samsvarer med funn i internasjonale studier.

Analysen viser at det er klart flere gutter enn jenter som opplyser at de blir mobbet. Det er også flere gutter enn jenter som opplyser at de selv mobber.

Andelen som opplever mobbing avtar med økende alder/klassetrinn. Elever som blir mobbet opplever mest mobbing fra medelever i klassen, deretter fra andre elever på skolen. Se mer om mobbing og mobbetiltak på FUG sine nettsider.

Andelen elever som opplever urettferdig behandling/diskriminering er også uendret fra i fjor. Mens elevene rapporterer om noe mindre bråk og uro i timene enn  i fjor.

Rekordmange har svart

Våren 2011 deltok flere enn 370 000 elever fra 5. trinn til og med Vg3. Dette er det høyeste antallet besvarelser noen gang. Undersøkelsen skal gi elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolene viktig informasjon som kan bidra til å skape et bedre læringsmiljø for elevene.

NTNU Samfunnsforskning AS skal analysere Elevundersøkelsen i perioden 2011–2013 på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 
 
En mer omfattende analyse blir presentert når direktoratet publiserer nye tall fra Elevundersøkelsen i Skoleporten i juni. Den årlige nasjonale analysen av Elevundersøkelsen kommer høsten 2011.