Vedtak om inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak som det kan klages på etter bestemmelsene i forvaltningsloven. Det er klagerett på vedtak om ordinært inntak, inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram og vedtak om spesialundervisning.

Eleven kan klage selv eller gi en annen, for eksempel foresatte eller en advokat, fullmakt til å gjøre det. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagefristen er tre uker fra svar er mottatt på søknaden.

Har en fått et tilbud om plass, må en svare på dette tilbudet selv om en har tenkt å klage. Svarer en ikke innen svarfristen på ca. en uke, risikerer en å miste plassen, og det er ikke sikkert at klagen blir tatt til følge.
Den instansen som fatter vedtaket, for eksempel inntakskontoret i hjemfylket eller rektor ved skolen en søker, skal gi nærmere informasjon om klageretten, hvor klagen skal sendes, hvem som skal behandle den osv.