Gunn Iren Müller mai 2017 alvorlig

Både antall og type henvendelser er relativt like 2016-tallene. I hele fjor mottok FUG 444 saker.

- Det er alvorlig at mange foreldre opplever å ikke bli lyttet til eller trodd når de tar opp saker som mobbing, spesialundervisning og bråk og uro i klassen.

- Mange føler skolen bagatelliserer det de tar opp. Når dette skjer, blir terskelen høyere neste gang for å ta kontakt med skolen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller. 28 foreldre har kontaktet FUG om dette  i år.

Flere foreldre har også henvendt seg i fortvilelse over at skolen har sendt melding om dem til barnevernet uten at de var informert.

Praktisk info

I tillegg til henvendelser om vanskelig kommunikasjon, er det organisering som topper FUG-tallene for første halvår. 37 spørsmål har så langt vært om praktisk tilrettelegging rundt undervisning, vurdering, klassesammensetning etc.

Også i 2016 hadde mange foreldre spørsmål til FUG om praktiske ting – i alt 139 saker totalt.

- Det kan virke som om skolene ikke gir nok informasjon til foreldrene om den praktiske  skolehverdagen. Ofte dreier det seg om helt enkle ting, som ukeplaner, skolens læringsplattformer, rutiner og klasseinndeling. Dette er ting skolen burde ha informert om og lært foreldrene opp i, sier Gunn Iren Müller.

Jenter med mobiler
(Foto: Colourbox)

Mobbing - toppen av isfjellet?

Mens FUG i hele fjor hadde 55 henvendelser om mobbing, en økning på 14 saker fra året før, kan halvårstallene for 2017 tyde på en liten nedgang. 21 henvendelser har så langt handlet om mobbing. 

- Men  en mobbesak er en for mye. Vi frykter dessverre at dette bare er toppen av isfjellet. Det er de ressurssterke foreldrene som kontakter oss. De som står midt oppe i vanskelige mobbesaker har gjerne ikke krefter eller mot til å be om hjelp fra oss eller andre, sier Müller.

Det nye regelverket mot mobbing som gjelder fra 1. august, har fjernet enkeltvedtaket. Dette er FUG kritisk til. Samtidig skjerpes aktivitetsplikten for skolene og foreldrene kan klage direkte til Fylkesmannen.

- Dette er bra, men tiltakene og håndteringen av det nye regelverket må evalueres. Vi må følge med på hvordan dette vil fungere i praksis. Selv om det nå lovfestes en nulltoleranse mot mobbing er jo målet at mobbing skal opphøre, sier FUG-lederen.

Spørsmål om verv

I tillegg har 22 foreldre så langt i år spurt om sin rolle som tillitsvalgt foreldre i skolens råd og utvalg. Det dreide seg om alt fra FAUs mandat og oppgaver til rektors rolle i møtene.

I hele 2016 spurte 94 foreldre om dette.

- Dette viser et behov hos foreldre for mer informasjon og bedre opplæring fra skolens side, sier Gunn Iren Müller.

Syv henvendelser har hittil i år dreid seg om spesialundervisning.

Avklare forventningene

Før skolestart oppfordrer FUG-lederen både foreldre og skoleansatte til å finne gode rutiner for et konstruktivt samarbeid – til beste for elevene.

- Når foreldrene vet hva skolen forventer av dem, er det også enklere for foreldrene å vite hvordan de best kan støtte eleven hjemme. Og de kan på sin side si tydeligere hva de som foreldre forventer av skolen. En god dialog er avgjørende, sier Müller.

Hun mener skolene har mye å vinne på sette av tid og ressurser til å dyktiggjøre foreldrene på et tidlig stadium av skoleåret.