- Dette er svært bekymringsfullt, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Av totalt 373 henvendelser fra foreldre i 2012, er det 50 som har oppgitt dette som sin hovedfrustrasjon. De beskriver problemer med å kommunisere med rektor og få forståelse og respons på sine saker – uavhengig om det gjelder mobbing, spesialundervisning eller læringsmiljø.

- Det er rektor som er skolens leder og som skal sikre at klasseledelse, faginnhold og miljøet i det enkelte klasserom og i skolegården fungerer som det skal. Derfor er det foruroligende at kommunikasjonen mellom foreldre og rektor er så dårlig mange steder, sier Beckham.

FUG har valgt å opprette dette som egen kategori i 2012-statistikken, nettopp fordi antall henvendelser om dårlig kommunikasjon med skolens ledelse har vært så stor. Tidligere har ikke denne misnøyen vært så tydelig uttalt fra foreldre.

Roller og organisering

Totalt har antall henvendelser på telefon og mail til FUG gått ned fra 2011, som var et rekordår med 537 henvendelser.

Mens spørsmål om læringsmiljø lå på topp i 2011 med i alt 113 henvendelser, var det spørsmål om FAU og skolens øvrige rådsorgan som toppet tabellen i 2012, med 77 henvendelser. Foreldrene spør om organisering, mandat, rektors rolle og hvilke saker som kan tas opp i ulike rådsorganer.

På andreplass kommer spørsmål om organisering, der 70 har spurt om blant annet klassesammensetninger, leksehjelp, klassestørrelse, lærertetthet, skoleskyss, skolevei, leirskole, bruk av ufaglærte og skolesammenslåing eller -nedleggelse. 
 
På tredjeplass med 50 saker kommer den omtalte kategorien med frustasjonen over dårlig kommunikasjon med rektor i ulike saker.

Bilde av jente som sitter alene på gjerdet

Mobbing

Læringsmiljø har falt ned på en fjerdeplass fra 2011, med i alt 46 henvendelser i fjor. Mens tallet på mobbehenvendelser til FUG har sunket fra 64 saker i 2011 til 41 i 2012.

- Det er gledelig at mobbehenvendelsene er færre til oss. Samtidig tror vi ikke våre tall sier hele sannheten. Vi vet at mobbingen dessverre har holdt seg stabil de siste ni årene i følge Elevundersøkelsen. De henvendelsene vi får er nok bare toppen av isfjellet, tror FUG-leder Beckham.

Han er samtidig glad for flere saker det som dreier seg om mobbebekjempelse på skolen, har blitt tatt et skritt videre det siste året. Det ene er forslaget om å innføre sanksjoner mot de skolene som ikke tar mobbing på alvor. – Dette har vært FUGs fanesak i mange år, og vi er veldig glade for dette, sier han.

I tillegg har FUG i flere år tatt til orde for å få opprettet kommunale team som kan kobles inn i vanskelig mobbesaker lokalt. Dette har KS og FUG nå fått midler til av Kunnskapsdepartementet. Et pilotprosjekt er satt i gang i fire kommuner.

- Fortsett å bruke oss som rådgivere i saker om hjem-skole-samarbeid! Det er også mye informasjon å hente på nettsiden vår, slutter Beckham.