Kjertin Botnan Larsen på FUGkonf13

Det sa seniorrådgiver Kjersti Botnan Larsen fra Utdanningsdirektoratet på Foreldrekonferansen. Hun minnet om viktige prinsnipper i fellesskolen som inkludering, medvirkning og tilpasset opplæring og gikk igjennom viktig regelverk som foreldre bør kjenne til.

Medvirkning

Skolen er pålagt å ta foreldrene med på råd i foreldreråd og organ som FAU, SU, SMU og Driftsstyre, i følge Opplæringsloven kap 1-1. og 13-3d, og Forskrift kap 20.

Se FUGs oversikt over rådsorganene med foreldre i venstremargen her.

Loven og forskrift slår også fast at skolen skal være i kontakt med foreldrene gjennom året utenom de faste møtepunktene. Det skal være minst to foreldresamtaler i året om elevenes daglige arbeid og sosial utvikling. Samtalene skal klargjøre hvordan skole, eleven og foreldre skal samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling.

Gratisprinsippet

All aktivitet som er knyttet til opplæringen skal være gratis. Dette er et viktig prinsipp i fellesskolen og henger sammen med målet om å utjevne sosiale forskjeller.

Det er også lovfestet at alle elever skal få plass på sin nærskole, også elever med funksjonsnedsettelser.

Alle elever har også rett på å høre til en gruppe/klasse. Det kan gjøres unntak for en mindre del av undervisningen og for en begrenset tid, men klassetilhørighet  er et viktig prinsipp for fellesskolen.

- Det blir spennende å se om dette også blir gjeldende med ny regjeringen, så følge med. Dette har vært mye oppe i valgkampen, sa Botnan Larsen.

Lyttende forsamling FUGkonf13

Læreplaner

Alle fagene i grunnopplæringen har en læreplan som beskriver formålet, hovedområder, de fem grunnleggende ferdighetene, kompetansemål og sluttvurdering.

- Det er lurt å sjekke læreplanene på Utdanningsdirektoratets sider. Da finner dere ut hva som forventes av din elev på hvert enkelt trinn. Har barnet ditt lært dette? Hvis ikke, ta det opp med læreren, oppfordret hun.

Debatten i media i det siste om RLE, som den nye regjeringen vil gjøre om et et KRLE-fag, har vakt diskusjon også blant foreldre.

-  Man kan ikke kreve fritak fra RLE-faget som sådan men fritak fra aktiviteter innenfor faget hvis det strider mot barnets livssyn eller religion. Dette må det meldes fra om skriftlig og det forutsetter jo at foreldrene vet om aktiviteten i forkant.

Skoleruter og vurdering

Opplæringen skal strekke seg over minst 38 uker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i året. Det står i fag- og timefordelingen hvor mange timer opplæringen ditt barn skal ha i hvert fag.

- Skolen skal ha fastsatt en skolerute som forskrift, og denne kan FAU gi sitt syn på via høring. Sjekk om din skole har en slik forskrift, oppfordrer Botnan Larsen.

Alle elever har rett på individuell vurdering  - fra første dag på første årstrinn. – Det er viktig å huske på at det ikke bare gjelder på trinn med karakterer, sier Botnan Larsen.

Det er fastsatt i forskriften til Opplæringslovens kap. 3 at alle elever skal få fortløpende tilbakemeldinger på det hun presterer, men også  fremovermeldinger om hva som må gjøres for at eleven skal bli bedre.

Dette skriver Utdanningsdirektoratet om vurdering

Eleven har rett på vitnemål selv om man ikke har bestått i alle fag. Det er 10-dagesfrist på å klage på standpunktkarakteren, og den behandles av fylkesmannen.

Spesialundervisning

Det er fire huskeregler til foreldre som får vedtak om spesialundervisning for sitt barn: IOOK

Denne forkortelsen henviser til å sjekke ut forhold omkring innhold, organisering, omfang og særlig kompetanse (som bruk av assistenter) i spesialundervisningen.

Skolemiljø

Elevenes arbeidsmiljølov, kapitel  9a i Opplæringsloven er bestemmelsen som skal sikre elevene et godt skolemiljø. Botnan Larsen understreker at et  godt psykososialt miljø ikke bare handler om  mobbing.

- Mange rektorer misforstår her, og tror at så lenge skolen er fri for mobbing er skolemiljøet bra. Men dette er ikke en mobbeparagraf! Et godt psykososialt miljø handler om mye mer enn mobbing, sier hun.

Hun minner om at foreldrene og elever kan henstille om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet. Her har man god mulighet til å påvirke også via skolemiljøutvalget (SMU). Dette er lovpålagt og her har elever og foreldre flertall.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen. Utvalget ledes av Fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal.

– Gå inn på Facebooksiden til Djupedalutvalget og lik oss og kom med innspill. Vi vil gjerne høre hva dere mener, sluttet Botnan Larsen som er sekretariatsleder for utvalget. Tidligere FUG-leder Christoper Beckham er en av medlemmene.

Her er lenke til et nytt heftet fra Utdanningsdirektoratet om Foreldrenes rettigheter. Denne ble delt ut på Foreldrekonferansen og er sendt til alle skolenes rektorer og FAU-ledere i vår siste utsending.