Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldresamarbeid i videregående

Samarbeidet mellom hjem og skole skal komme alle elever til gode slik at de får et best mulig utbytte av opplæringen. Et godt samarbeid kan medvirke til å jevne ut sosiale forskjeller mellom elever.

Mange skoler, også videregående skoler, har allerede et godt samarbeid med foreldrene. Fra 1.8. 2010 er det imidlertid forskriftsfestet at alle videregående skoler skal ha foreldresamarbeid. Skolene er nå pålagt å holde ett foreldremøte hver høst både i 1. og 2. klasse. På foreldremøtet skal foreldrene få god informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, samarbeidet med foreldrene og annet som er nyttig å vite for foreldrene.

I tillegg har foreldre til elever under 18 år i 1. og 2. klasse rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer i  første halvdel av skoleåret. Samtalen skal handle om hvordan eleven arbeider daglig, om elevens kompetanse i fagene og hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for læringen og utviklingen til eleven.

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til elevens faglige og sosiale utvikling.

Kapittel 20 Foreldresamarbeid i grunnskolen og vidaregåande opplæring

FAU i videregående

Det er ikke lovfestet å ha FAU i videregående, men noen steder har både skolen og foreldre jobbet sammen for å få formalisert dette. Raufoss videregående skole er et godt eksempel, der både kommunikasjonen mellom foreldre og skole på nettsiden er god og FAU-arbeidet skjer i ordnede former.

Eksempler på videregående skoler som har et godt hjem-skole-samarbeid: Trondheim katedralskole, Ullern videregående skole i Oslo, Jessheim videregående skole i Akershus, Raufoss videregående skole i Oppland og Jønsberg videregående skole i Hedmark.

Film

FUG har vært med på å utarbeide filmer om samarbeid mellom hjem og skole. Filmene viser gode, praktiske eksempler på hjem-skole-samarbeid både i grunnskolen og i den videregående skolen. Filmene er et hjelpemiddel til både foreldre, lærere og skoleledelse i hele grunnopplæringen. De er dessuten et konkret verktøy for lærerutdanningen når lærerstudenter skal forberede seg til hjem-skole-samarbeidet. Se filmen om Hjem-skole-samarbeid på videregående.