I høringsforslaget foreslås det at skolene bør pålegges et foreldremøte første halvår på Vg1 og første halvår av Vg2 og en foreldresamtale første halvår på Vg1 og første halvår på Vg2. Dette for å ha en god oppfølging av eleven og for å motvirke frafall.

Det framheves at tilbakemeldingen foreldrene skal ha, vil kunne ses i sammenheng med:
  • samtalen med eleven 
  • halvårsvurderingen i fag og i orden og oppførsel
  • dialog om annen utvikling
Dette innebærer at forberedelsene til foreldresamtalen langt på vei vil være sammenfallende med andre krav som kontaktlærer allerede har.
 
Foreldresamarbeid i videregående opplæring må langt på vei skje på elevens premisser etter eleven har fylt 15 år. Frem mot myndighetsalder blir behovet gradvis mindre, og etter myndighetsalder er det eleven som overtar det ansvaret foreldrene tidligere hadde.
 
Foreldresamarbeid i videregående opplæring er pekt på som et viktig område som fremmer elevens læring i St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. Her uttales det at:

”Foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen, bidrar til sitt barns faglige og sosiale utvikling. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge parter kommuniserer tydelig slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart og det ikke oppstår misforståelser.” 
 
Dette ble fulgt opp ved at FUG ble gitt utvidet mandat fra 1.1.2009 til også å omfatte hjem-skole-samarbeid i videregående opplæring.