Visning: A A A A A
Giella Giella Giella

Forskning om foreldrestøtte

Foreldrestøtte

Foreldrenes direkte involvering i barnets læringsaktiviteter har vist seg å ha en klar og gunstig effekt på barnets skolemotivasjon og generelle trivsel. Det viktigste er å støtte opp om foreldrenes oppdragelsesferdigheter. Høytlesing, diskusjoner, sosiale ferdigheter og det å styrke mestringskompetansen hos barna hjemme, er positive bidrag til læring i skolen.

Den kultur som er utviklet i den enkelte familie er viktigere enn familiens sosioøkonomiske status og etnisitet i forhold til om eleven lykkes i skolesammenheng (Professor Birkemo, 2002)

Pisa-undersøkelsen (2004) tar opp den sosioøkonomiske bakgrunnen til elevene og måler i forhold til resultat. Pisa-undersøkelsen viser at foreldrenes utdanning og jobbsituasjon har betydning for prestasjoner i skolen. De som har foreldre med høystatusjobb eller høy utdannelse skårer høyere enn de som har foreldre med lavstatusjobb eller lav utdannelse. Undersøkelsen viser også at et viktig element for suksess på skolen, er foreldrenes støtte for barnas skolegang. Når foreldrene er i samspill med sine barn, kan de gi oppmuntring, vise interesse for barnas framgang og generelt vise sitt engasjement for hvordan barna har det, både i og utenfor skolen. Et viktig mål for den offentlige politikken må derfor være å støtte foreldre, spesielt de som selv har lite utdanning, slik at man kan styrke deres samspill både med sine barn og med barnas skoler på måter som kan forbedre barnas læring.
 
Foreldrenes tro på egen rolle og egen påvirkningsmulighet har vist seg viktig nettopp i forhold til barnas utvikling, både sosialt og faglig. Barnets skoleprestasjoner og generelle fremgang er knyttet til hvorvidt foreldrene opptrer støttende og lojalt overfor skolen eller ikke. Her skjuler det seg mye makt, kontroll og disiplin og en reproduksjon av samfunnets sosiale klasseskiller.
 
 
Kilde: Holthe, 2000