Skolebyråd i Oslo, Torger Ødegaard, høstet applaus i sin åpning for forslaget om et uavhengig faglig tilsyn for skole og barnehage. I dag er det kommunene selv som fører tilsyn, og det er i realiteten bukken som passer havresekken.

- Dette er FUG helt enig i, sa Beckham i en kommentar.

Torger Ødegaard
Torger Ødegaard

Tre utfordringer

Ødegaard mente det er mye bra med norsk skole og at det brukes mye penger på skolen. Men han pekte samtidig på tre utfordringer:

- For mange elever kan for lite når de går ut av 10. klasse. Så mange som 300.000 nordmenn har så dårlige ferdigheter i lesing og regning at de ikke greier seg i samfunnet, påpekte han.

1/3 av elevene i ungdomsskolen fikk karakteren 2 i matt i 2011. 30 % fullfører ikke videregående skole, selv om det er store lokale variasjoner mellom skoler og kommuner.

- I dag er elevene altfor avhengig av å være heldige med læreren eller at foreldrene har god utdanning og bøker i hylla hjemme. Men en god skole skal også være god sosialpolitikk, sa Ødegaard.

Han mener det trengs lærere som fordyper seg i faget, utøver læringstrykk og god klasseledelse og han etterlyser en mer praktisk rettet undervisning.

- Vi foreldre er de viktigste for barna våre, vi kan alle bidra for å gi barna våre et godt liv, sa han.

Beckham

Lekser og sosial utjevning

FUG-lederen vektla tre ting som FUG spesielt er opptatt av: Leksehjelp på ungdomstrinnet, en sosialt utjevnende skole og at hjem-skole-samarbeid må inn i lærerutdanningen.

- Alle foreldre er en ressurs for sitt barn, uansett hvilen bakgrunn de selv har. Derfor er det viktig at vi sikrer at alle foreldre trekkes med i skole-dialogen, sa han. Og han la til:

– Det å møte dere gir meg den viktigste inspirasjonen til å jobbe videre med hjem-skole-spørsmål.

Godi Keller

Barna må bli sett

Godi Keller fra Pøbelprosjektet var opptatt av at den gode lærer er den som ser barna. De unge han jobber med har alle falt ut av skolen, men ikke fordi de er dårlige i lesing og skriving.

- De har falt ut fordi de ikke er blitt sett. Det er fordi vi har et skolesystem som ikke passer 1/3 av befolkningen i Norge, sa han, vel vitende om at hans syn er helt motsatt av foregående taler, skolebyråd Ødegaard.

 – Vi er hele tiden ute etter det målbare. Men det vesentlige med skole har med dannelse å gjøre. Det dreier seg ikke om resultater og måling av basisferdigheter, det handler om at alle er begavede mennesker, sa han.

Trine Skei Grande
Trine Skei Grande

- Alle er gode til noe!

- En god skole er å finne ut hva den enkelte elev er god til. Det å dyrke frem den enkeltes ferdighet , sa Venstre-leder Trine Skei Grande.

Hun tok til ordet for at alle må ha et minimum av basisferdigheter. - Det har med dannelse og med individets respekt å gjøre. Det betyr at ingen kan dupere deg ved middagsbordet når ting diskuteres. Det betyr ikke at alle f.eks skal like opera, men at du skal kunne svare for hvorfor du ikke liker opera.

- Kunnskap er viktig for demokrati og for individets syn på seg selv og at du skal fungere i samfunnsdebatten. Det er et stort demokratisk prosjekt, mente hun.

Sertifisering av lærere

Hun siterte videre Obamas syn på skole: 

- Rektorer må leder, foreldre skal skape  tørst etter kunnskap, lærere skal inspirere og elevene må gjøre jobben.

Skei Grande minnet også om at ca. 9000 lærere er uten fagutdanning i Norge. Hun mener det må lages en nasjonal plan for at disse sikres den fagkunnskapen de må ha for å være gode lærere.

Hun utfordret til slutt FUG til å jobbe for å få ned antall skjemaer og byråkratiet i skolen, slik at lærerne får mer tid til elevene. Og mener FUG bør jobbe for at det innføres et seritifiseringkrav for lærerne.