Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Forsikring i skolen

Hvilke forsikringsordninger gjelder for elevene når de er på skolen, på leirskole eller på skoleveien?

I opplæringsloven (§ 13-3b)står det:
Kommunen og fylkeskommunen pliktar å sørgje for ulykkesforsikring for elevane. Departementet kan gi nærmare forskrift om ulykkesforikring.

Forskriften utdyper lovteksten
Kap. 8 i Forskrift til opplæringslova utdyper lovteksten og sier noe om krav til forsikringsordningen, hva den gjelder, når og hvor forsikringen gjelder, erstatning, tilbakebetaling og avgrensninger i forsikringsdekningen.

I § 8-4 er det presisert når og hvor forsikringen skal gjelde:
Forsikringen skal gi eleven dekning for ulykkesskade som har hendt
  1. på opplæringsstaden i opplæringstida
  2. på veg mellom heim og opplæringsstad
  3. under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er ledd i opplæringa, og på veg mellom heim og arbeidsplass
  4. under transport, skoleturar, idrettsdagar, leirskolar og liknande som skolen er ansvarleg for
  5. under Operasjon dagsverk og andre liknande elevaktivitetar, og mellom heim og den stad der aktiviteten skjer. Likestilt med heim i pkt. 2, 3 og 5 er annan opphaldsplass.

    For elevar ved internatskolar gjeld forsikringa heile døgnet i den tid elevane held seg på skolen, men ikkje i feriar og liknande fråver når elevane ikkje er under tilsyn av skolen. Forsikringa gjeld likevel på reiser mellom heim og skole i samanheng med slikt fråver.