FUG-leder Beckham NY

De fem punktene ble sendt til alle Stortingets partier fredag. I brevet begrunner utvalget hvert av de fem ønskene.

Sertifisering

Sverige vedtok sertifisering i 2011 og til nå har 110 000 lærere og førskolelærere fått sertifisering. Fra 1. desember 2013 skal alle lærere ha sertifisering ved nyansettelser.

- Vi mener dette vil bety en kvalitetssikring og mulighet for utvikling for skolen og skoleeier. Det vil bidra til en profesjonalisering gjennom tydelige krav og vi tror det vil øke statusen til yrket, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Han peker på at både leger og advokater må sertifiseres for å jobbe. FUG ber i brevet om at det utredes følgene av å innføre sertifisering av lærere.

Nei til karakterer

FUG ber i brevet om at det ikke innføres karakterer på barnetrinnet.

- Vi frykter at bruk av karakterer vil kunne føre til en sortering på et veldig tidlig stadium og at dette vil ha motsatt effekt på mange, sier FUG-lederen.

I brevet utdypes det at bruk av karakterer kan påvirke elever og deres foreldre til å tro at prestasjonen er ensbetydende med læringsutbytte. – Elever kan oppnå gode karakterer ved å lære oppskrifter og teknikker utenat, men uten at det har lært refleksjon og kritisk tenkning, sier han.

En sterk offentlig skole

FUG skriver i brevet at de er for en sterk offentlig skole med høy kvalitet. ”Vi ser en stor verdi for samfunnet i at alle får de samme verdiene, holdningene og kunnskapene som fins i en felles skole”, heter det i brevet.

FUG ber om at den offentlige skolen gis rammer til å ha høy kvalitet slik at den ivaretar opplæringsbehovet for alle. FUG mener videre at ingen skal ha økonomisk fortjeneste av å drive skole, verken gjennom utbytte eller salg av skolen.

Læringsmiljø

I brevet minner FUG om viktigheten av et godt fysisk og psykososialt skolemiljø. I det som er kalt elevenes arbeidsmiljølov (Kapittel 9a i Opplæringsloven) står det at eleven skal ha et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

FUG viser i brevet til de fire faktorene som Utdanningsdirektoratet har pekt ut som sentrale i arbeidet med et godt læringsmiljø: klasseledelse, elevrelasjoner, hjem-skolesamarbeid og organisasjon og ledelse.

- Vi mener foreldrene er svært viktige i læringsmiljøarbeidet. Deres holdninger til skolen, lærerne, medelevene og de andre foreldrene gjenspeiler seg hos barna. Skolen må inkludere foreldrene i arbeidet mot for eksempel mobbing, sier Beckham.

FUG ber om at det rettes stor oppmerksomhet mot tiltaket som styrker gode læringsmiljøer.

Skolemiljøutvalg (SMU)

I det siste punktet i brevet peker FUG på de fire rådsorganene som skolene er pålagt å ha: Foreldrerådet, Foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU). Brevet vektlegger spesielt SMU.

- Dette er det eneste organet der elevene og foreldrene er i flertall. SMU skal jobbe for et godt skolemiljø, men altfor få skoler har et slikt utvalg. Skoleledelsen og skoleeier må legge forholdene til rette for at dette lovpålagte utvalget skal eksistere og oppfylle sitt viktige mansdat, sier Beckham.

FUG ber Stortingspolitikerne om at SMU blir vektlagt i kampen mot krenkelse og mobbing.

Les hele brevet her.