Plenum 40 årsjubileum
(Foto: FUG)

Rundt 80 inviterte gjester og samarbeidspartnere hadde møtt opp i auditoriet i Schweigaardsgate i Oslo.

Utenfor var fargerike vegger dekket med sitat fra ungdom om norsk skole, historiske glimt og tidslinjen til FUG. Dette var iscenesatt av elevene Julie og Emilie ved Vg3 utstillingsdesign på Elvebakken videregående skole.

Torbjørn Røe Isaksen FUG 40 år
(Foto: FUG)

Store forskjeller

- Vi har et klart oppdrag: å lage en enda bedre skole, så enkelt og så vanskelig. Vi må være trygge på at barna lærer og trives der, sa kunnskapsministeren.

Han viste til de store forskjellene i skoleresultater i Norge, som er størst innad på den enkelte skole, men også mellom skolene og mellom kommuner.

- Det er en stor utfordring er å utløse læringspotensiale hos alle elevene. Både de med utfordringer og de som har ekstra potensiale, la han til.

servitører i gangen
(Foto: FUG)

Læreren er viktigst

Til tross for enhetsskolen er det fortsatt foreldrenes bakgrunn som betyr mest for barnas resultater på skolen. Ikke nødvendigvis inntekten, men foreldrenes utdanning, sa Røe Isaksen.

Han pekte også på at den aller viktigste faktoren på skolen for elevenes utvikling og læring er læreren. Derfor har også arbeidet med Lærerløftet var en viktig prioritering for regjeringen.

Så gikk han over til foreldrenes rolle:

- Foreldrenes betydning hjemme glemmes ofte. Det var en ideologisk kamp i sin tid om det var skolen eller foreldrene som har ansvaret for barnas læring og oppdragelse. Nå er det bred enighet om at begge parter må samarbeide om dette.

- Jeg er svært glad for at barns faglige og sosiale utvikling opptar FUG! Det trengs, og i fremtiden vil vi også trenges flere foreldre som bryr seg om andres barn, la han til.

Kunnskapsminister T. Røe Isaksen FUG 40 år
Kunnskapsminister T. Røe Isaksen FUG 40 år

Økt psykisk press

Røe Isaksen pekte på arbeidet med å øke kompetansen i alle ledd hos barnehage og skoleansatte når det gjelder å forebygge og håndtere mobbing. I tillegg er viktige tiltak som forenkling av regelverket og spredning av bedre informasjon til foreldre, elever og andre iverksatt.  

 - Overganger er alltid vanskelige. Tenårene har alltid vært en sårbar fase. Nå har vi et nytt fenomen med at særlig unge jenter opplever et voldsomt prestasjonspress.

- Ingen kan si at det er skolen alene som kan ha skylden, den er en del av et større problemkompleks. Sosiale medier spiller blant annet inn. Men skolen burde være et sted for lett og tilgjengelig hjelp for elever som sliter, som helsesøster.

- Skolen burde også gi undervisning i livsmestring. Det kan være et gjennomgående tema i flere fag, der kropp, kosthold og psykiske lidelser står på pensum, mente han.

Gammel og ny FUG-leder
Første og nåværende FUG-leder (Foto: FUG)

Upolitisk FUG

- Vi trenger både FUG og FUB som to selvstendige organ. Selv om dere er oppnevnt av oss, skal dere være uavhengige. Der er ingen god ide å legge dere under Utdanningsdirektoratet.  

- Man bør så godt som mulig prøve å unngå å oppnevne foreldre med partipolitiske tilknytninger. I alle fall bør det ikke være overordnet, det blir slitsomt når regjeringer skifter. Dere skal først og fremst representere foreldrene, sa Røe Isaksen.

Thomas Nordahl og Gunn Iren Müller
Gunn Iren Müller og Thomas Nordahl (Foto: FUG)

Jenter får mest hjelp

Professor Thomas Nordahl fortalte om dagens arbeidsmarked som er nærmest umulig å komme inn på for unge med bare grunnskole.

- Nøkkelen er utdanning. Og læring er hardt arbeid, sa han blant annet. Han viste til at den store kjønnsforskjellen i skoleresultater kan ha mange årsaker:

- Jenter får mer hjelp hjemme til skolearbeidet. Skolene premierer tilpasningsdyktighet, der jentene er gode. Og ikke minst må fedrene på banen!

- Det typiske er mor som snakker med en kvinnelig lærer om sin trøblete sønn, mens far er på fotballtrening med den samme sønnen, sa han.

Se Nordahls presentasjon her.

Silje Karine Moutka
(Foto: FUG)

Godt samarbeid

Sametingrådets Silje Karine Moutka hilste FUG med blant annet å minne forsamlingen om det samiske folks kamp for eget språk og opplæringstilbud.

Hun takket FUG for godt samarbeid og ser frem til den samiske foreldrekonferansen i februar og FUGs besøk til Kautokeino i mars neste år.

Se Moutkas presentasjon her.

Ulla Kofoed
(Foto: FUG)

Foreldre med i strategi

Ulla Kofoed, lektor ved den danske Profesjonshøiskolen, var opptatt av å bygge broer mellom skolespråk og hjemmespråk.

- Vi kan kun få til dette hvis foreldrene forstår hva som skjer på skolen. Vi vet jo at foreldrenes interesse for barnas skoledag er viktig, det å spørre dem når de kommer hjem. Ofte får de ingen svar fordi de spør feil. De kan først spørre riktig når de vet mest mulig om hva som skjer, sa Kofoed.

Hun viste til et prosjekt i Danmark der man bygger inn foreldrene i læringsstrategiplanene. Hensikten er at foreldrene følger opp barna hjemme. Barna får i oppgave å fortelle foreldrene om for eksempel  2. verdenskrig eller ting i naturen.

I dette prosjektet bygges foreldrenes inn i elevenes læringsprosess i alle fag.

Se Kofoeds presentasjon her.

Abid Q. Raja
(Foto: FUG)

Utdanning en nøkkel

Venstrepolitiker Abid Raja snakket om egne erfaringer som andregenerasjons innvandrer i Norge.

Selv om han er født i Norge, ble han plassert i å innvandrer-norskklasse. Ingen i hans miljø trodde han ville fullføre allmenfag på Foss videregående eller greie å ta juridikum. Hans familie mente han skulle gifte seg med sin kusine.

Men Raja var en opprører og valgte sitt eget løp. Erfaringene hans ble også drivkraften i abeidet med Dialogprosjektet i Oslo, der grupper og personer med ulike meninger møttes for å få satt ord på fordommer, konflikt og hat. Dette har gitt store ringvirkninger.

- Hvis vi skal lykkes med som nasjon, må vi lykkes med innvandrerne. Utdanning er et viktig virkemiddel for å bli integrert og bygge et verdifellesskap, sa han.

- Det er mulig å få til en endring av de ekstreme kreftene og ungdommene som velger å hate andre. Vi må stille oss spørsmålet om hvor lang tid den mentale reisen tar. Antakelig en generasjon. Men jeg overbevist om at vi kan få det til!

Den gode skoleeier ppt S og Fj
(Foto: FUG)

Den gode skoleeier

John Ole Vange, utdanningsdirektør i Sogn og Fjordane, snakket om de gode skoleresultatene fylket har, og hva som kan være årsaken. Funn fra 12 delforskningsprosjekt er oppsummert i boka ”Skolens kvalitet skapes lokalt”.

Kommunikasjon om forventninger og ansvar må flyte godt begge veier, fra det politiske nivået på toppen til foreldrene og elevene selv, mente han. Dette løser fylket blant annet med tre samlinger i året, der de diskuterer og danner og vedlikeholder nettverk.

- Dessuten har jeg en viktig påminnelse: vi må snakke om VÅRE barnehager, VÅRE skoler og VÅRE barn og elever. De er alles ansvar, ikke bare kontaktlærerens. Språk er viktig – prøv! sa han.

Se Vanges presentasjon her.

Gaupen-rektor
(Foto: FUG)

Tilpasset opplæring

Rektor Gerd Elin Borge ved Gaupen skole i Ringsaker snakket om skolens arbeid med å se og utnytte elevenes utviklings- og forbedringspotensial. Kultur for læring og det å gjøre alle parter delaktige er viktig for skolen - også foreldre.

Skolen har en delingskultur med felles plattform. Det betyr felles prosedyrer, felles standarder og fokus på felleskap.

- På hvert foreldremøte får jeg 20-30 minutter der jeg snakker om forventningene til foreldre, regelverkt etc. Mens foreldrene selv har laget en matrise med klassregler, og de har Foreldreskolen der de selv er en læringspartner.

På Gaupen skole får 9 % får tilpasset opplæring og 9,5 % av elevene får tilpasset opplæring på et annet trinn. Både elever og grupper av elever kan få tilpasset plan.

Se Borges presentasjon her.

Synne Hall Arnøy
(Foto: FUG)

Respekt for identitet

Synne Hall Arnøy fra FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold - snakket om verdien av foreldresamarbeid der elevene opplever mobbing og krenkelser på grunn av sin identitet. 

54 % av norske homofile har opplevd å bli mobbet og trakassert, viser Skoleundersøkelsen 2015. Rosa kompetanse, som er en gruppe under FRI, har et samarbeid med FUG, EO, Pedagogstudentene, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

- Forebygging og håndtering av mobbing er skolens ansvar. Men nesten ingen jeg treffer sier at de har fått opplæring i dette. Selv om vi vet at de voksnes kompetanse og kunnskap om dette temaet er det som betyr mest for elevene det gjelder, sa hun.

- Foreldre er en kjemperessurs, men de er ofte redde for at barna skal oppleve sanksjoner hvis de står frem med sin identitet. I FRI har vi et foreldrenettverk som er ekstra glade for vårt samarbeid med FUG, sa hun.

Se Hall Arnøys presentasjon her.

Julie og Emilie foran utstillingen sin
(Foto: FUG)

Estetiske fag

Sissel Larsen snakket om hvordan estetiske fag kan betyr mye for læring og inkludering. Flere sanser tas i bruk, det bidrar til allmendannelse, øker evnen til empati, kreativitet, kommunikative ferdigeter og selvtillit.

- Estetiske fag er med på å modne hele mennesket, sa Larsen og refererte til Evenrud. Larsen leder orkester- og musikkprosjekt ved Tøyen skole og er lærer ved Oslo musikk- og kulturskole. 

På bildet Vg3-elevene Julie og Emilie som stod for den flotte jubileumsutstillingen som åpnet i dag.

Gunn Iren Müller i salen FUG 40 år
(Foto: FUG)

Fremtidens skole

FUG-leder Gunn Iren Müller avsluttet heldagsseminaret med å minne om at det å blir anerkjent som menneske er helt avgjørende. Det er skolens oppgave å lære elevene å mestre livet. Skolen og hjemme sammen skal åpne dører mot verden og fremtiden.

- Det er fine ord. Disse målene og verdier som skal prege opplæringen kan være vanskelig å definere og forstå for foreldre. Skolen må hjelpe foreldrene.

- FUG ønsker tettere samarbeid med skolen og skoleeierne, for at enda flere foreldre kan nås. Foreldre må blir kjent med skolen og med andre foreldre. Vi har felles ansvar for barna også i fremtiden skolen, sa hun blant annet.

Se hennes presentasjon her.

Rosenvildeelever takkes av
(Foto: FUG)
Karin-Marie Flo , første FUG-leder (Foto: FUG)
Karin-Marie Flo , første FUG-leder (Foto: FUG)
Jubileumsvegg
(Foto: FUG)
Mobbeombud Bodil Houg og servitørelev
(Foto: FUG)
Boble Hva er et godt klassemiljø
(Foto: FUG)
Jubileumsprat i korridor FUG 40
(Foto: FUG)
Servering FUG 40
(Foto: FUG)
Servitørene fra Rosenvilde vgs FUG 40
(Foto: FUG)
Boble Hva betyr skolen for deg
(Foto: FUG)
Plenum 40 år
(Foto: FUG)
Første FUG-leder taler FUG 40
(Foto:FUG)
Plenum bak FUG 40 år
(Foto: FUG)