Gunn Iren Müller svart topp

- Stadig flere fortvilte foreldre kontakter FUG om mobbing. Vi har forventninger til bedre og enklere veiledning til foreldre og elevere som opplever vanskelig mobbesaker.

- Vi ser også at skolene trenger mer kompetanse på feltet, og er glade for at det legges opp til bedre opplæring, både om mobbing, vold og overgrep, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Arbeidet mot mobbing i barnehage og skole er nesten doblet med 35 millioner ekstra i 2017, i tillegg til de 40 millionene som ble bevilget i fjor. Dette er lagt inn under opptrappingsplanen mot vold og overgrep som Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) legger frem for Stortinget i høst.

Elever rekker opp hender
(Foto: Colourbox)

Tidlig innsats - fullføre og bestå

- Vi er også glade for at de elevene som sliter i de grunnleggende fagene skal fanges opp og få hjelp tidlig. Dette er nødvendig for å forsøke å stoppe frafallet i videregående skole, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Regjeringen vil over fire år styrke kommunene med 360 millioner kroner årlig for å følge opp svake elever med intensivopplæring. Høsten 2016 bevilges 150 millioner til dette tiltaket. Resten fordeles over de neste fire årene, med en ramme på totalt 1,5 milliarder kroner.

- Vi forutsetter at kommunene bruker disse pengene godt til formålet, sier Müller.

Budsjettet vil styrke yrkesfagene med 58 millioner kroner i 2017 og realfagsatsingen i barnehage og skole med 30 milloner. - Begge deler er positivt og viktige for å få ned frafallet, sier Müller.

FUG er opptatt av at alle elever skal bli sett, få anerkjennelse for og mulighet til å utnytte sitt læringspotensial. Det er derfor gledelig at regjeringen i statsbudsjettet har et avsnitt om elever med stort læringspotensial.

- Vi vil følge med på de forslagene som vil bli sendt Stortinget og forutsetter at det blir iverksatt tiltak i 2017, selv om det foreløpig ikke ikke er satt av midler i budsjettet.  

Lærerstudenter
(Foto: Colourbox)

Lærerutdanningen

FUG er også glade for at 5000 flere lærere skal tilbys lærerutdanning i 2016/2017 og har også forventninger til den nye masterutdannignen for grunnskolelærere. Den er det satt av 150 millioner kroner til i budsjettet neste år.

– Det er viktig at læreryrket får økt status, og vi er opptatt av best mulig kompetanse hos lærerne. En god lærer skal både være faglig sterk og ha kompetanse til å bygge relasjoner i klasserommet. Høy trygghet og trivsel i klassen øker som kjent elevenes læring.

- Men FUG er svært skuffet over at regjeringen ikke vil bruke det ekstra året i lærerutdanningen til å øke undervisningen i hjem-skole-samarbeid. En god lærer trenger også kompetanse i å samarbeid med foreldre. Dette har vært neglisjert i alle år, og dessverre også i den nye rammeplanen, sier Müller.

Se hva FUG har uttalt om lærerutdanningen her. 

Hun håper at det økte samarbeidet mellom yrkesfeltet og lærerutdanningene og mer praksis vil gi studentene god kunnskap i samarbeid med foreldre. Hun mener dette også trenges i rektorutdanningen.

SFO må evalueres

FUG er også fornøyd med at SFO vies plass i statsbudsjettet og at regjeringen sier de vil komme tilbake til inntektsgradert foreldrebetaling i et senere budsjettforslag. Det er også positivt at det er satt av 20 millioner til et prosjekt i fire byer som gir nyankomne elever et gratis deltids SFO-tilbud.

- Men vi er skuffet over at regjeringen heller ikke i år har gått et skritt lenger og satt av penger til en nasjonal evaluering av SFO-tilbudet.  Vi vet at både pris, innhold og kompetanse hos de ansatte varierer svært mye rundt omkring i landet. Dette er noe foreldre er opptatt av, sier Gunn Iren Müller. 

Se Statsbudsjettet 2017 her.