Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Privatøkonomi inn i skolen

«Lærepenger» og «Privatøkonomi i skolen» er digitale undervisningsopplegg med mål å lære elever mer om privatøkonomi. Trenger elevene dette?

2015-11-13

FUGs og FUBs innspill til St. melding om likestilling innenfor oppvekst og utdanning

I april i år ga regjeringen sin tilslutning til at det skulle utarbeides en stortingsmelding om likestilling mellom kvinner og menn. Meldingen skal være konkret og drøfte viktige tema som kan bringe likestillingen videre på områder med særlige utfordringer.

2015-03-30

FUGs innspill til Ludvigsen-utvalget

Ludvigsen-utvalget er et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som skal vurdere i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden. FUGs innspill til Ludvigsen-utvalgets utredning kan du lese her.

2015-03-30
Barn i lek

FUGs problemnotat om skolefritidsordningen (SFO) – behov for evaluering

Foreldreutvalget får henvendelser fra foreldre om SFO. Tilbudet om SFO varierer mye fra sted til sted. Foreldreutvalget har oppfordret Kunnskapsdepartementet til å foreta en bred evaluering av SFO.

2015-02-27
Jente i klasserom

FUGs prinsippnotat om spesialundervisning

FUG foreslår en felles nasjonal klageinstans for spesialundervisning som sikrer elever like rettigheter uansett hvor de bor i landet. FUG ønsker at denne klageinstansen skal ha mulighet til å gi sanksjoner til skoleeier når elever ikke får den opplæringen de har krav på. FUG mener at retten til spesialundervisning ikke må svekkes.

2015-02-13
Mathematics

FUGs prinsippnotat om regning og matematikk

Foreldreutvalget for grunnopplæringen mener at økt motivasjon til og læring i regning og matematikk krever tidlig og koordinert innsats.

Derfor er Foreldreutvalgets forslag til tiltak rettet mot skolemyndighetene, lærerutdanningen, skolen og foreldrene.

2015-02-09
hjelp til lekser

FUGs prinsippnotat om lekser

FUG mener at foreldres engasjement er viktig for elevenes motivasjon i skolearbeidet. Foreldrene skal etterspørre, framheve hvor viktig det er å lære og støtte sine barn i deres opplæring. Men FUG ønsker ikke pålagte hjemmelekser. Utvalget har laget et prinsippnotat for å utdype sitt syn.

Les prinsippnotatet om lekser her

2015-02-05
Eksamen

FUGs prinsippnotat om Vurdering

Vurdering er en viktig del av læringsprosessen. Alle former for vurdering gir retning for arbeidet videre. FUG mener at vurderingspraksisen kan forbedres i norsk skole og at foreldre må få god informasjon. På den måten kan de bidra til bedre resultater.

Prinsippnotat om vurdering

2015-01-08
Fugutvalget des14

FUG imot pålagte hjemmelekser

I sitt utvalgsmøte 5. desember vedtok Foreldrutvalget for grunnopplæringen (FUG) at de ønsker en skole fri for pålagte hjemmelekser.

2014-12-05
Hele barnet hele løpet ppt

Kronikk: Mobbing i barnehagen

I et nytt forskningsprosjekt svarer både barn, foreldre og ansatte at mobbing skjer i barnehagen. Altfor ofte tenker de voksne: «Det går seg nok til.»

2014-11-07