Elisabeth Strengen Gundersen ny FUG-leder

FUG mener skolen kan være en arena for arbeidet for en god folkehelse.

– Derfor mener vi regjeringen bør arbeide for mer fysisk aktivitet og et gratis sunt skolemåltid og frukt for alle elever i grunnopplæringen. Når de nå til og med tar bort gratis fruktordning for ungdomstrinnet, er vi skuffet, sier FUG-lederen.

Les FUGs prinsippnotat om helse, kosthold og fysisk aktivitet her.

FUG er likevel glad for at regjeringen sikrer driften av et Nasjonalt senteret for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler.

Lærertetthet

FUG er også glade for at den nye regjeringen opprettholdet forrige regjerings bevilgning til ca. 600 lærerstillinger på ungdomstrinnet.

Høsten 2012 gikk FUG ut, sammen med Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen, der de krevde at målsettingen i Soria Moria 2 om en minstenorm for lærertetthet skulle innfris.

- De 600 stillingene er et stykke på vei. Men vi mener fortsatt at det må innføres en minstenorm for elever pr. lærer på skolenivå og at øvre grense settes til 15 elever pr. lærer, sier Strengen Gundersen.

Her er FUGs prinsippnotat om klassestørrelse og lærertetthet.

Elever rekker opp hender

Positivt med lærerløft

FUG ser positivt på regjeringens satsing på etterutdanning av lærere og videreutdanning av lærere og skoleledere, med til sammen 300 millioner kroner. Oppfølgingen av nyutdannede lærere er også svært positivt.

- Vi vet at et godt læringsmiljø er den viktigste forutsetningen for å lære. Det krever trygge og tydelige voksne som kan skape arbeidsro, inkludering og et felleskap fritt for alle typer krenkelser. Derfor mener FUG det må stilles høye kompetansekrav til de som underviser, sier FUG-lederen.

FUG er også glade for videreføring og opptrapping av strategien Ungdomstrinn i utvikling 2012 – 2017 og for den planlagte satsingen på flerfaglig kompetanse i skolen gjennom prosjektet - Et lag rundt læreren.

- Det tror vi vil ha en positiv effekt både på elevenes læringsmiljø og lærerens arbeidsmiljø, sier FUG-lederen.

Savner lekshjelp

Våren 2012 gjennomførte FUG en undersøkelse der 1895 foreldre svarte på spørsmål om lekser. Halvparten mente leksene bør gjøres ferdig på skolen, men den andre halvparten mente at de skal gjøres hjemme.

Så mange som 36 % svarte at de føler de kommer til kort som leksehjelper av og til, 3 % svarte at de alltid kommer til kort.
FUG vedtok i mai 2012 å gå inn for hjemmelekser, men krever at leksehjelp skal innføres på ungdomstrinnet og at en lekse må være kjent stoff.

- Vi ønsker leksehjelp i 10. klasse med en gradvis utvidelse nedover i klassetrinnene. Det er på ungdomstrinnet at foreldrene ofte får problemer med å hjelpe barna, ikke i 1. – 4. klasse. Dette mangler dessverre i budsjettet for 2014, sier FUG-lederen.

FUG er derimot fornøyde med den videre satsningen på yrkesfagene.

- Vi ser svært positivt på regjeringens tiltak med økt lærlingtilskudd og stimuleringstilskudd til nye lærlingbedrifter vil kunne gi flere lærlingplasser. Det kan bidra til at flere fullfører utdanningen, sier Strengen Gundersen.

Her er regjeringens forslag til endring av proposisjon 1S.