Eksamenstid

Slik praksis er i dag får eleven først vite faget han kommer opp i på en gitt dato. 48 timer før selve eksamendagen, trekkes temaet innenfor faget som eleven skal forberede seg spesielt i. Svært mange elever bruker denne tiden til å lage presentasjoner om noe fra temaet.

På første del av eksamen legger elevene fram sin presentasjon. De siste 15 minuttene kan elevene få spørsmål både til temaet og hele faget av sensor. Her varierer det stort mellom skolene om utspørringen knyttes kun til temaet som er trukket, eller til hele faget.

Foreldrehjelp

I mediedebatten som pågikk i fjor mente mange at elever med ressurssterke foreldre scorer bra fordi de får god hjelp hjemme til å forberede solide presentasjoner. Med en god innledning påvirkes sensor til å gi eleven en bra totalvurdering.

- Vi mener de viktigste forberedelsene til eksamen bør foregå i skoletiden. Eksamen skal prøve hva eleven har fått med seg av dybdekompetanse etter lang tids læring framfor å teste hva eleven kan lære seg i løpet av et døgn, sier FUG-leder Christopher Beckham.

Jente med PC

Ikke tema-presentasjon

Det er spesielt breddekompetansen i faget FUG mener bør testet i muntlig:

”Siden eksamineringen skal gi elevene mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig, virker det merkelig å oppgi et tema i en eventuell forberedelsedel. Det kan også bli vanskelig i praksis å skille temaet fra eksamensoppgaven på en enhetlig måte i hele landet”, skriver FUG.

Les hele FUGs høringssvar her.

- Vi ønsker å fjerne forberedelsesbiten med et trukket tema pr. elev. Det betyr at sensor må legge vekt alt som sies i løpet av muntlig eksamen. Det kan jo likevel hende eleven tar tavle i bruk for å klargjøre poenger, sier Beckham.

FUG sier også at i tilfelle det skulle bli fastsatt at man beholder forberedelsedelen, ønsker de at den begrenses til en skoledag. I tillegg vil FUG unngå at muntlig eksamen skjer på mandager.
 

Skriftlig i flere fag?

- Vi ønsker også at Kunnskapsdepartementet innfører felles nasjonale retningslinjer for muntlig eksamen, slik at praksis blir mer lik. Men vi har ikke noe imot at det også utarbeides retningslinjer lokalt, sier FUG-lederen.

Til slutt spør FUG i sitt høringssvar: Kanskje lokalt gitt muntlig eksamen bør avvikles til fordel for sentralt gitt skriftlig eksamen i flere fag i grunnskolen?

FUG mener også at alle elever i videregående må opp til skriftlig eksamen i basisfagene engelsk, matte og norsk etter 10. trinn. Dette vil gi alle elevene en lik mulighet til å vise kompetansen sin på en annen måte enn gjennom standspunktkarakterene, mener FUG.