Jente bakfra med musefletter i klasserom
(Foto: Colourbox)

- Det er bra at det er satt ned et utvalg som skal se på kjønnsforskjeller i skolen, og vi ser fram til å følge med på dette arbeidet, sier FUG-leder Gunn Iren Müller.

Den overordende oppdraget for utvalget er å utrede hvorfor gutter er overrepresentert på flere negative statistikker, for eksempel enkeltvedtak om spesialundervisning og frafall.

Hovedvekten av utvalgets arbeid skal ligge på skole, men kjønnsforskjeller i barnehage og høyere utdanning er også relevante problemstillinger.

Ekspertutvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 1. februar 2019.

I sitt fremlegg minnet FUG om at det også er store forskjeller i resultater mellom elever hvor foreldrene har lav utdanning sammenliknet med elever hvor foreldrene har høy utdanning.

Det også er store forskjeller mellom klasserom på samme skole.

- Begge disse er uavhengig av kjønn, men kanskje påvirker også disse forskjellene jentene og guttene på ulik måte, sa FUG-lederen som mener vi heller ikke må slå oss til ro med disse forskjellene.

Elever rekker opp hender
(Foto: Colourbox)

Jenter tidligere modne

FUG-lederen kom innom både tilpasset opplæring, skolevold og seksårsreformen i sitt innlegg.

Forsker Peder Haug har lett etter dokumentasjon og evalueringer om seksårsreformen for å finne ut hvilken effekt den har hatt i praksis, uten å finne noe særlig. Det finnes en omfattende evaluering av Reform 97, men tidligere skolestart har ikke blitt vurdert i det hele tatt.

- Vi vet at jentene gjerne er tidligere modne enn guttene. Tidligere skolestart har derfor større konsekvenser for guttene. Elevene har ulik modningsgrad og mestrer på ulike områder, både faglig og sosialt.

- Det må bli enklere å kunne starte på skolen tidligere, eller få utsatt skolestart. Snakk med foreldrene – og barnehagen, sa Müller blant annet.

Thomas Nordahl og Gunn Iren Müller
Thomas Nordahl og Gunn Iren Müller (Foto: FUG)

Far må på banen

Professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Thomas Nordahl, har samlet forskning på forskjeller i mødres og fedres engasjement på skolen. Forskningen viser at det er mødre som står for 75 prosent av samarbeidet mellom hjem og skole.

– Jeg pleier å si at det typiske eksempelet er en mor som snakker med en kvinnelig lærer om en trøblete sønn som faren er på fotballtrening med, sa Nordahl på et fagseminar da FUG fylt 40 år. 

Han mener fedrene i slike tilfeller må møte opp på skolen.

– Det gir et så viktig signal overfor barnet det gjelder om at skole er viktig, mener Nordahl. 

Yrkesvalg og fremtid

Det at mange praktiske yrker blir borte og at det er for lite fokus på praktiske erfaringer i skolen, ble også pekt på av FUG.

- Før ble det sagt at man hadde lavere forventninger til jenter i skolen. Men spørsmålet er om vi nå har lavere forventning til guttene? For eksempel når det gjelder lekser eller valg av utdanning?

- Er det lettere for en jente å velge byggfag enn for en gutt å velge helse og oppvekstfag? spurte Gunn Iren Müller.

Valg av videregående oppleves som stressende for rundt halvparten av elever i 10. trinn. Det er både et vanskelig og viktig valg og skal derfor legges opp som en prosess over tid.

Foreldrene er viktige samtaleparter for elever i grunnskolen. De kjenner barna sine godt, men de kjenner ikke utdanningssystemet og risikerer å veilede på feilaktig grunnlag. Foreldrene trenger opplæring.

Far og sønn på skolevei
(Foto: Colourbox)

Foreldrene er viktige

Foreldrene har stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skole og barnehage - det er viktig at foreldre gjøres kjent med dette. 

Samarbeidet må rigges på individnivå, gruppenivå og skolenivå.

- Både sønnene og døtrene våre trenger at vi foreldre er mer på banen i forhold til skole, og skolen må gi oss en meningsfull arena å samarbeide på.

- Vi håper at Stoltenbergutvalget finner resultater som gjør at skolene kan tilpasse opplæringen på en god måte, uavhengig av hvem eleven er, sier FUG-lederen.