Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Fysisk aktivitet

Å legge til rette for gode opplevingar kring aktivitet i barndomen er viktig, men kan opplevast som ei utfordring for ein del foreldre. Dette gjeld særleg i samband med funksjonsnedsettelser og/eller sykdom.

Fysisk aktivitet er svært positivt for born og unge si sjølvkjensle, tru på eiga meistring og forhold til eigen kropp. Ved å bruke meir tid på fysisk aktivitet vil mange oppleve betre konsentrasjon og betre faglege prestasjonar.

Foreldre kan sjølv har positivt utbytte av å leike og ferdast meir ute i naturen saman med borna. Og ein kan oppdage og lære ting undervegs som både borna og de vaksne kan ha nytte av seinare.