E. Strengen Gundersen

FUG har tidligere uttalt seg positivt om Lærerløftet som regjeringen la frem sist uke.

Du kan lese FUGs syn på Lærerløftet her.

- En god lærer er helt avgjørende for elevenes trivsel og læring i klassen. Derfor synes vi det er positivt med en satsing på videreutdanning og kompetanseheving for lærerne slik at de kan bli enda bedre, sier Gundersen.

Skole- og svømmeanlegg

FUG er også glade for at det er satt av 45 millioner kroner til en rentekompensasjonsordning for kommuner som vil investere i, eller rehabilitere, skole- og svømmeanlegg.

Fyrtårn i realfag

Den nye nasjonale realfagsstrategien som er øremerket med 20 millioner kroner er også FUG glade for.

 – Vi trenger å få økt positivt fokus på realfagene. Derfor har vi tro på ordningen med at enkeltskoler og kommuner kan søke midler til å satse systematisk på dette, og slik fungere som ”fyrtårn” for andre på realfagsfeltet, sier FUG-lederen.

Tegnspråk

- Vi er også glad for at budsjettet styrker tilbudet til hørselshemmede elever blant annet gjennom en «Tegnspråkpakke», sier hun.

Voksentetthet

FUG har i en årrekke tatt til orde for økt voksentetthet i skolen, bl.a. gjennom skolehelsetjenesten. Nå foreslås en styrking av den kommunale helsetjenesten på 200 millioner. Samtidig loves det økt satsing på rekruttering av psykologer i kommunene.

FUG er positive til at regjeringen er tydelig på at ulike sektorer skal samarbeide på tvers for å sikre en god oppfølging av utsatte barn og unge under 24 år. Målet er at flere lykkes i skolen og fullfører videregående opplæring. De oppmuntrer også til samarbeid mellom kommune og fylkeskommune slik at også elevene i videregående opplæring får nyte godt av satsingen.

- Elever trenger å bli sett og hørt av voksne med ulik faglig kompetanse. Forsøk med kommunalt spleiselag på sosialfaglig kompetanse i de videregående skolene i Indre Østfold har ført til reduksjon av frafall. Jeg håper at regjeringens tydelige signal om tverrfaglig samarbeid på statlig nivå fører til at et slikt samarbeid kan komme elever i hele landet til gode, sier Gundersen.

Bekymret for lærerårsverk

Regjeringen lover også å videreføre forsøket som startet i 2013 og som gav 573 ekstra lærerårsverk på ungdomstrinnet i kommuner med gjennomsnittlig gruppestørrelse på over 20 elever pr. lærer på ungdomstrinnet.

- Vi håper, men er usikre på, om kommunenes økonomiske rammer faktisk er store nok til at politikerne ser seg i stand til å videreføre denne satsningen. Vi hadde faktisk håpet på en utvidelse av denne satsningen,  sier Gundersen.

SFO og lekser

- For øvrig konstaterer vi at statsbudsjettet er tydelig på at to av de sakene FUG har vært opptatt av de siste årene; SFO og leksehjelp, ikke er satsingsområder for regjeringen, avslutter FUG-lederen.

Les statsbudsjettet her.