Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Gode eksempler på utviklingssamtaler

For å gjøre utviklingssamtalene interessante for både lærer og foreldre, så kan det være lurt å gå sammen om planlegging og innholdet.

Et eksempel på arbeidsmetode
Skolen hadde allerede skjemaer til bruk for utviklingssamtalene, men

 • elevene syntes det gamle skjemaet var kjedelig og vekket liten entusiasme
 • lærerne ønsket noe nytt og hadde gjort noen små endringer på det gamle
 • foreldrene syntes det gamle skjemaet ga lite grunnlag for diskusjon, og de tok initiativet til å utarbeide nytt skjema

Målene var

 • Lage et skjema som i større grad sier noe om elevens trivsel
 • Skjemaet skal være konkretisert og tilpasset elevens alderstrinn

Skjemaet skal gi grunnlag for endring av innhold i konferansetimen med større vekt på elevens opplevelse av skolehverdagen.

Nytt opplegg for utviklingssamtalen ble utarbeidet ved at

 • Foreldrene på 2. trinn utarbeidet forslag til skjemaets innhold.
 • Foreldrenes forslag ble så levert en lokal prosjektgruppe.
 • Det var ønske om at tegninger over skolen og skolens område skulle være med på utviklingssamtalen, elever på 6. trinn utarbeidet skisser. Forslagene ble lagt frem i prosjektgruppa.
 • Lærerne utarbeidet i tillegg et spørsmålsskjema.
 • Oppleggene ble tilpasset ulike alderstrinn.

Erfaringer

 • De nye oppleggene ble prøvd ut på alle trinn.
 • Foreldrene ga gode tilbakemeldinger på oppleggene.  De var positive og engasjerte.
 • Enkelte foreldre og kontaktlærere syntes skjemaet ble noe omfattende. Opplegget ble dermed fortløpende revidert.
 • Foreldrene sier også at de får mer ut av foreldresamtalen.
 • Elever og foreldre er bedre forberedt til samtaletimen.

Utveklingssamtalar heile året - ein time og eit foreldrepar i veka
Ved ein skule har foreldrekonferansane i 3. og 4. klasse vorte spreidde over heile året.
Klassestyrar har øyremerka ein time per veke gjennom heile året til foreldresamarbeid. Kvar veke var eit foreldrepar kalla inn til konferanse. Denne innkallinga sto også på vekeplanen, både som ei påminning til dei det gjaldt, og som eit tips til alle foreldra dersom det var ein beskjed eller noko ein ville gjera kontaktlærar merksam på.

Fordelane med ei slik ordning er
 • det har vore kontakt mellom foreldregruppa og kontaktlærar gjennom heile året
 • det har gjeve kontaktlærar høve til å fange opp svingningar i gruppa på meir generell basis
 • samtalane har hatt like vilkår for alle familiar, ingen kø eller forskyvningar
 • ein har hatt godt høve til å konsentrere seg om kvar einskild elev
 • det er ein rolegare måte å arbeide på for kontaktlærar, i motsetnad til skippertak-modellen

Må utviklingssamtalen alltid holdes på skolen?
Hjemmebesøk er en fin løsning. Flere lærere og foreldre har god erfaring med at utviklingssamtaler kan holdes hjemme hos eleven. Da kan elevene og foreldrene møte lærer på ”sin hjemmebane”, og det er familien som skal fortelle. Læreren får se hvordan eleven bor. Dette er et helt annet utgangspunkt for en samtale enn når foreldre kommer til skolen, sitter på gangen og venter på å få sin dose med informasjon fra skolen.

En slik ordning tar mye tid for læreren. Det er ikke sikkert ordningen passer for alle, og man trenger ikke gjøre dette hvert år.