Jeg tenker spesielt på de barna som flere ganger i uken eller om dagen blir mobbet og såret og dermed frarøvet sin frihet. Mobbing tar ifra barn slevfølelsen og livsgleden. Dette kan påvirke barn livet ut. Dette er alvorlig og vi foreldre kan gjennom et sterkt samarbeid skapet et mobbefritt miljø.

Dersom vi foreldre ønsker å skape en trygg og god skole for vårt barn, må vi også se barnet vårt som en del av et større fellesskap. Da har vi ikke bare ansvar for vårt eget barns ve og vel, men vi skal ta ansvar for hele klassens, basisgruppens, trinnets og skolens miljø. Både ansatte i skolen og vi foreldre må kjenne til den betydning og rolle foreldre har.

Barn og unge har rett til trivsel og trygghet i skolesamfunnet, og de har rett til å tilhøre et sosialt fellesskap i en gruppe eller klasse. Vi foreldre har hovedansvaret for våre barns oppvekst og læring. Når vi sender våre barn til skolen, gir vi noe av dette ansvaret til læreren og skolen. Sammen skal hjem og skole gi barn og unge tillit, trygghet og læring. Foreldre må forvente at skolen inviterer til samarbeid, og skolen må forvente at vi stiller opp. Både foreldre og ansatte i skolen har ansvar for å forebygge og å stoppe mobbing. Mobbing er et problem som berører oss alle. Problemet kan likevel ikke løses av den enkelte elev, den enkelte familie eller den enkelte lærer - men i fellesskap mellom hjem, skole, skolefritidsordning, ungdomsklubb, idrettslag og andre.
 
Det utfordrende samarbeidet
Skolen må ta jevnlige etiske refleksjoner på sin måte å møte barn og unges og deres foreldres smerte på. Hvordan møter en barn som sier at de blir mobbet? Hvilket menneskesyn har de ansatte og hvilken kompetanse har de på å møte foreldre og barn i sårbare situasjoner. Hva betyr det at det er læreren som er den profesjonelle i møte med foreldrene? Hva innebærer denne profesjonaliteten i det utfordrende møtet med foreldre? Dette er tema som skolens ledelse og ansatte må ta på alvor. Når foreldre og eleven på den ene siden og skolen på den andre siden opplever en og samme situasjon på to vidt forskjellige måter. Kan det skape uenighet og utfordringer i samarbeidet mellom hjemmet og skolen. I møte med skolen opplever foreldre at det ofte er kontaktlærer, faglærer, skoleleder og i noen tilfeller kommuneadvokat til stede på et møte hvor skolens håndtering av en mobbesak er tema. Foreldre føler avmakt og hjelpesløsheten trer frem. Det er sjeldent foreldre får informasjon om at de selv kan ta med en bisitter i slike situasjoner.
 
Rett til å leve et liv i trygghet
Mobbing fratar barn selvrespekt og selvtillit, litt etter litt, hver eneste dag. Våre barn, det mest verdifulle vi har, har rett til å leve et liv i trygghet. Den tryggheten må vi voksne gi barna. Vi må støtte og samarbeide med skolen for å skape et mobbefritt miljø. Vi som foreldre har ønske om at våre barn skal oppleve skolen og fritiden som et trygt sted hvor de kan utfolde seg og være seg selv. Vi må støtte og samarbeide med skolen, andre foreldre og nettverket.  Det er de voksne som skal være beskyttere i barnas liv og det er vi voksne som har ansvar.