Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hjelp til å klage

Foreldre kan også få andre til å klage på sine vegne. Da må du enten bruke en advokat eller gi noen du stoler på en skriftlig fullmakt (advokater trenger ikke en slik fullmakt).
Skolen og/eller skoleadministrasjonen i kommunen er pliktig til å hjelpe deg med å skrive klagebrev.

Hvor skal klagen sendes?
Klagen skal alltid sendes til det organ som har truffet vedtaket (skole eller kommune). Det er fordi de skal gis mulighet for å oppheve eller endre sitt tidligere vedtak. Men dersom de står fast på sitt opprinnelige standpunkt, plikter de å sende klagen videre.

Formelt er det Kunnskapsdepartementet som er klageinstans for enkeltvedtak. Departementet har delegert denne myndigheten til Fylkesmannen v/utdanningsdirektøren som er øverste klageinstans for skoleverket.

Avslag på klagen?
Dersom du får avslag også hos Fylkesmannen, kan klagesaken bringes inn for Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen har som oppgave å føre kontroll med at forvaltningen ikke begår feil eller urett mot den enkelte borger.
Det går også an å reise sivilt søksmål slik at saken får en endelig avgjørelse ved domstolene.
 
Hvor lang er klagefristen?
Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt du har fått underretning om vedtaket.  For klager på karakterer er fristen satt til 10 dager.
 
Informasjon om vedtaket
De som har fattet vedtaket plikter å informere partene om dette, som regel skriftlig. Denne informasjonen skal være om klageadgang, klagefrist og den nærmere framgangsmåte ved klage, og om retten til innsyn i dokumentene i saken.