Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda» står det i Opplæringsloven.

Men hva er en «særlig farlig» eller «vanskelig» skolevei? Det er det ingen som kan svare på. Problemet er at det ikke finnes målbare kriterier for hva som er farlig eller vanskelig. Det er opp til den enkelte kommunale saksbehandler å avgjøre.

Ber om hjelp
Onsdag 3. mars lanserte Trygg Trafikk veiledningsheftet "Særlig farlig eller vanskelig skolevei". Det er laget i samarbeid med KLP Skadeforsikring og sendes nå til alle landets kommuner og barneskoler. Heftet kan også lastes ned.
 
 - Jeg tror mange ansatte føler at de ikke har god nok kompetanse på dette feltet. Vi får veldig mange henvendelser fra både kommuner og foreldre som ber om hjelp, sier prosjektleder Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk.

Foreldre som mener at skoleveien er for farlig for barna, kan søke om fri skyss. Søknaden må begrunnes og kommunens saksbehandler må være enig i at veien er «særlig farlig» eller «vanskelig», hvis de skal kunne innvilge skoletransport.

Alderen er viktig 
Veiledningsheftet gir foreldrene konkrete råd om hvilke momenter som bør være med i en slik søknad. Samtidig får kommunene informasjon om hva som bør vektlegges, når de behandler slike saker.
 
- Mange ansatte føler nok et betydelig press fra foreldre om å innvilge skyss. Det er ikke alltid den beste løsningen. På steder med god infrastruktur, har barn godt av å lære seg å ferdes i trafikken. På den andre siden finnes det barn som daglig utsettes for trafikkfarlige skoleveier. En del foreldre frykter nok at saksbehandlere er mer opptatt av kommuneøkonomien enn barnas sikkerhet, sier Jordheim. Hun tror veilederen kan gi både foreldrene og kommunene en bedre forståelse av hvilke momenter som gjør en vei farlig.
 
- Dette er ikke minst avhengig av barnas alder. Det er stor forskjell på hva en kan forvente av en femåring og en tiåring i trafikken. For kommunene er det en utfordring å ha kompetanse på både veitekniske forhold og barns trafikale evner. Denne veilederen gir konkret og praktisk informasjon om begge deler, sier prosjektlederen.
 
Kilde: Simen Slette Sunde, Trygg Trafikk