Dagens debatt er i regi av ”Ekspertgruppen om lærerrollen” . FUG har vært med i en referansegruppe som har fått gi innspill til Ekspertgruppen underveis i prosessen.

15. august ble rapporten overrakt Kunnskapsministeren, og på dagens fagseminar blir den diskutert og analysert mer inngående.

Tettere dialog

Rapporten anbefaler blant annet

• tettere dialog mellom lærerprofesjonen og foreldrene
• flere profesjoner inn i skolen
• mer forskning på samarbeidet mellom skole og foreldre

– Vi lever i et kunnskapssamfunn. Og vi lever i et samfunn som er preget av stort mangfold og også av større press på enkeltindividet. FUG ser med glede at ekspertutvalget fokuserer på betydningen av relasjonskompetanse og klasseledelse. Elever er hele mennesker. Å legge til rette for trivsel og god selvfølelse, er å legge til rette for læring, sier Lundh blant annet.

Hjem-skole har stort potensiale

Blant rapportens mange punkter og anbefalinger vil Lundh spesielt fremheve hjem-skole-samarbeidet.

– Foreldres støtte og oppmuntring er av stor betydning for elevens skolefaglige prestasjoner. Og foreldre er også en sentral part i det laget rundt eleven som det er helt nødvendig å etablere i dagens moderne samfunn, for å sikre dannelse, trivsel og læring.

– Hjem-skole-samarbeidet er derfor lovpålagt. Men FUG mener samarbeidet mellom hjem og skole har mye større potensiale enn det som blir utnyttet i dag. Derfor må det løftes både i lærerutdanningen og gis tydeligere rammer i skolen, sier Lise Lundh.