Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Organisering av skoleåret i Vg3

FUG støtter tanken om en definert eksamensperiode og at det ikke gis vanlig undervisning etter denne. Standpunktkarakter settes ut fra gjennomgått pensum, og man må forvente at all undervisning etter dette er finpuss og justering av kunnskap før eksamen. FUG forventer at skole og skoleeier klarer å organisere undervisningen slik at elevene får minimumstimetall i alle fag.

2012-03-22

Nasjonal bestemmelse om lærertetthet i grunnskolen

FUG er positiv til at det kommer en norm for lærertetthet i grunnskolen. Vår erfaring er at det er store variasjoner i lærertettheten, hvilket betyr at elevene i norsk skole får ulik mulighet til tilpasset opplæring og oppfølging. En minsteressurs vil sikre den ordinære undervisningen og gjøre skolene i stand til å oppfylle kravet om tilpasset opplæring

2012-03-22

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO

FUG er glad for at det er utarbeidet rutiner for håndtering av legemidler slik at alle barn får de medisinene de er avhengig av når de er på skolen og/eller i SFO. Rutinene og ansvarsfordelingen er tydelig beskrevet og dermed forutsigbare både for foreldre og for ansatte i skolen.

FUG anbefaler i sin høringsuttalelse en utvidelse av helsesøstertjenesten, både i forhold til denne saken og for å kunne være en del av skolens daglige arbeid for å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skade.
2011-10-18

Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og i utlandet

FUG mener at skolene må ta et større ansvar for å orientere elever og foreldre om hvilke utdanningsinsinstitusjoner som fins i utlandet og hvilke som er godkjent.

FUG mener det bør være samme mulighet til å få godkjent hele opplæringsår i utlandet på yrkesfaglige utdanningsprogram som på studieforberedende utdanningsprogram.
2011-10-18

Kartlegging av arenaer for brukermedvirkning i Utdanningsdirektoratet - rapport

FUG understreker i sin høringsuttaleles at det er viktig at de mindre organisasjonene også ivaretas i forhold til brukermedvirkning.

FUG foreslår at rådsmedlemmene i Utdanningsdirektoratets råd for inkluderende opplæring (URIO) oppnevnes på bakgrunn av organisasjonstilknytning, ikke personlig oppnevning som nå.
2011-10-18

Tydeliggjøring av ansvaret for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag

Forslagene i høringsbrevet fra Utdanningsdirektoratet medfører ingen realitetsendringer i loven, men er med på å tydeliggjøre pliktene til partene i skolen. Endringsforslagene medfører også et enda tettere samarbeid mellom lærer og elev.

I sin høringsuttalelse presiserer FUG at skolen må informere foreldrene dersom det er fare for at skolen ikke har tilstrekkelig grunnlag for fastsetting av karakter. Det er viktig at foreldrene varsles i god tid og dermed kan være med på å ta ansvaret og å støtte eleven slik at vurderingsgrunnlaget gjenoppstår. FUG mener at dette også må preseiseres i loven.
2011-10-18

Med forskertrang og lekelyst - Brennautvalgets innstilling

Utvalget, som ble ledet av FUG-leder Loveleen Rihel Brenna, hadde som mandat å vurdere ulike ordninger for et pedagogisk tilbod som kan tilbys alle barnehagebarn.

FUG har i sin høringsuttalelse konsentrert seg om de deler av innstillingen som handler om sammenhengen mellom barnehage og skole. En god dialog mellom barnehagen, skolen og foreldrene kan brukes til å forberede foreldrene på rollen som foresatte for en skoleelev.FUG støtter utvalgets utsagn om at "noe av det viktigste barna kan ha med seg til skolen, er sosial kompetanse, handlingskompetanse, språklig kompetanse og lærelyst."
2011-10-18

Forslag om sikring av barn i skolebuss

Samferdselsdepartementet har lagt fram et forslag til ny forskrift der fylkeskommunen pålegges å sikre at alle barn som har rett til skoleskyss får sitteplass med bilbelte. FUG støtter forslaget og påpeker i sin høringsuttalelse at lovendringen må følges opp med hyppige tilsyn.
2011-03-03

Kulturskoleløftet - Kulturskole for alle

En forankring for kunst og kulturfagenes betydning finnes i flere lovtekster for grunnopplæringen, og FUG mener derfor det er viktig at dette også kommer til uttrykk i praksisen ved skolene.

2011-02-25