Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hørselshemmede barn

Mange som blir foreldre til et hørselshemmet barn, har liten eller ingen erfaring med det å ha dårlig hørsel.

Skolevalg

Som foreldre står man ovenfor valget om barnet skal gå i en skole med normalthørende elever eller i en skole med hørselshemmede elever. Hva som er ”riktig”, er individuelt og avhenger blant annet av hørselstap, behov for hørselstekniske hjelpemidler, klassestørrelse, akustiske forhold i klasserommet, lærerstabens kunnskap om hørselshemmede elever. Omtrent 0,25 prosent av alle barn og unge under 20 år er hørselhemmet, altså omtrent 3 000 barn på landsbasis.

Norsk skole har  vært opptatt av hvordan skolen kan utforme et læringsmiljø som er inkluderende for alle elever. Dette reiser en rekke pedagogiske utfordringer, ikke minst knyttet til tunghørte elever som står i en sårbar situasjon når de skal kommunisere. 

Det er ikke uvanlig at barn med funksjonsnedsettelse, også hørselshemmede, vokser opp til dels overbeskyttet – noe som gjerne forsterkes gjennom særomsorg på skolen. Selv om skolegangen forløper bra prestasjonsmessig, sliter mange unge hørselshemmede med å finne innpass blant sine jevnaldrende, både i uformelle sosiale sammenhenger og i lokale fritidstilbud.

Det er helt sentralt at foreldre og skole samarbeider for å gi barnet mulighet til å mestre både sosialt og faglig.

Kilde: Hørselshemmedes landsforbund (HLF)

Kunnskapsdepartementet bestemte 8. mai 2013 at det skal lages en "Tegnspråkpakke" i samarbeid med Norges Døveforbund og Språkrådet. Hensikten er å bidra til å styrke statusen for norsk tegnspråk. Les mer om ''Tegnspråkpakken'' her.