Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i barnehage. FUB ble opprettet fra 1. august 2010.

FUB ble for første gang oppnevnt av Kongen i statsråd 25.06.2010 og fungerte fra 1. august samme år. Utvalget oppnevnes for perioder på fire år og  består av leder, nestleder, fire medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene kommer fra ulike deler av landet og har barn i barnehagen.

Utvalget skal arbeide aktivt for å ivareta foreldrestemmen i barnehagepolitiske saker, og være et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker som gjelder samarbeid mellom hjem og barnehage.

Sekretariatsfunksjonen til FUB er lagt til Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og holder til i Oslo.

Spørsmål kan rettes til post@fubhg.no eller telefon 22 05 90 70.