Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hva skal det samarbeides om?

Det er viktig at det tidlig etableres et godt samarbeidsklima mellom hjem og skole, slik at vi i felles forståelse kan komme fram til løsninger som er til det beste for barna. Samarbeidet mellom hjem og skole er sentralt både i forhold til å skape gode læringsvilkår for den enkelte og et godt læringsmiljø i gruppen og på skolen. En forutsetning for godt samarbeid er god kommunikasjon. I samarbeidet vil gjensidig kommunikasjon om elevenes faglige og sosiale utvikling og deres trivsel stå sentralt. Det er viktig at eleven får vite at hjem og skole står i nær kontakt, og at målet for samarbeidet er barnas trivsel, trygghet og læring.

Noen områder det kan samarbeides om:

 • Den enkelte elev
 • Det fysiske skolemiljøet § 9a-2
 • Det psykiske skolemiljøet § 9a-3
 • Evaluering underveis
 • Tilpasset opplæring
 • Foreldremøtene
 • Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen
 • Kunnskapsløftet
 • Årsplaner og innhold i undervisningen

 

Nivåer i samarbeidet:

 • Informasjon – begge parter gir informasjon til hverandre (foreldre er godt fornøyd med informasjon om undervisning og læring, relativt godt fornøyd med informasjon om trivsel og sosial læring)
 • Dialog – kommunikasjon og reelle drøftinger om forhold av betydning (3 av 4 sier de sjelden eller aldri drøfter forhold omkring opplæring og læringsmiljø)
 • Medvirkning – fatte felles forpliktende beslutninger ved enighet (4 av 5 opplever ingen eller svært liten medvirkning i læringsmiljø og opplæring)