Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Hvem har rett til spesialundervisning?

Min sønn i tredje klasse sliter med dysleksi. Han greier ikke å følge med i timene fordi han leser så sakte. Han er ellers normalt begavet.  Har han rett på spesialundervisning?

Svar:

Vi kan ikke svare deg på om din sønn har rett til spesialundervisning. Det må skolen og PP-tjenesten i kommunen undersøke. Men vi kan si hvilke regler som gjelder:

Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

Når det skal bestemmes hvilket opplæringstilbud eleven skal få, skal det særlig legges vekt på utviklingsmulighetene til eleven. Elever som får spesialundervisning, skal ha det samme undervisningstimetallet som andre elever.

I Norge er det et mål at skolen skal være inkluderende, det betyr blant annet at alle barn har rett til å gå på den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Dette betyr at skoler skal tilrettelegge opplæringen i spesialundervisning innenfor rammen av opplæringen i den vanlige klassen.

For å få tilbud om spesialundervisning, skal det foreligge et vedtak basert på en sakkyndig vurdering. Et slikt vedtak er et såkalt enkeltvedtak. Et enkeltvedtak har et juridisk innhold som utløser særskilte ressurser og individuell opplæringsplan.