Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Individuell opplæringsplan (IOP)

For de elevene som får spesialundervisning, skal det utarbeides individuell opplæringsplan. Planen skal vise mål og innholdet i opplæringen, hvordan den skal drives og organiseres. Også avvikende kontraktsvilkår for lærlinger kan fastsettes i den individuelle opplæringsplanen.

Den individuelle opplæringsplanen utarbeides av skolen på bakgrunn av den sakkyndige vurderingen til PP-tjenesten og vedtaket om spesialundervisning.  Skolen bør involvere foreldrene og eleven selv (hvis vedkommende er eldre enn 12 år) i utarbeidelsen av planen. 

Å lage en god opplæringsplan er en stor utfordring for alle involverte parter. I en del kommuner er det utarbeidet maler for individuelle opplæringsplaner og retningslinjer for hensiktsmessige rutiner og saksgang for dette arbeidet. Slike maler og retningslinjer kan bidra til å sikre kvaliteten og er ofte til stor hjelp for skoler og foreldre.

En individuell opplæringsplan kan for eksempel ha følgende oppbygging:

  • pedagogisk kartlegging der det for eksempel gis en oversikt over elevens sterke sider, problemer, forutsetninger og muligheter for læring, etablerte kunnskaper og ferdigheter
  • valg av utviklings- og læringsområder og langsiktige mål
  • mål både for ferdigheter og arbeidsmetoder, for faglig, sosial og personlig utvikling
  • halvårsplan med fokus på innhold, arbeidsmetode, lærestoff og læremidler. I tillegg skal det skisseres når og hvordan planen skal evalueres
  • en oversikt over hvordan opplæringen skal organiseres. Det vil for eksempel si hvor stor del av undervisningen som skal foregå i grupper, individuelt eller i klassen. Antallet voksne, det vil si hvor mange pedagoger, assistenter eller andre som skal arbeide med eleven, må også beskrives

Den individuelle læreplanen skal tas opp til vurdering hvert år. Skolen skal da avgi rapport med oversikt over den undervisningen eleven har fått. Det skal i tillegg gis en vurdering av den enkeltes utvikling. I rapporten må det blant annet også komme fram hvorvidt målene er nådd og om det er noe som må endres for å få en bedre læringssituasjon.  Foreldrene deltar selvfølgelig også på disse evalueringsmøtene. Eleven har også rett til å være til stede.

Rektor har det overordnede ansvaret for at den individuelle opplæringsplanen utarbeides, og for at samarbeidet mellom hjem og skole finner sted. Det er viktig at partene får en felles forståelse av hva det skal samarbeides om og hvilke innspill som er viktige. 

Det skal være samsvar mellom skolens og klassens undervisningsplan og den individuelle opplæringsplanen.

Tip a friendTips en venn Printer friendlySkriv ut