Barns rett til et godt inneklima

Skolen skal systematisk kontrollere at miljøet er godt, og elever og foreldre skal være med i dette arbeidet.  Skoleeierens økonomi er ikke en akseptabel grunn til ikke å oppfylle arbeidsmiljøkravene.

Bestemmelsene om elevenes rett til et godt miljø står i Opplæringslovens kapittel 9 A. I samme kapittel finnes også detaljerte bestemmelser om elevenes rett til deltagelse i skolemiljøarbeidet og retten til å klage.

”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler” har som mål ”å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, miljø, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade”. Når det gjelder kvaliteten på det fysiske miljøet, er forskriften og veiledningsmaterialet tydelige på at dette skal tilfredstille alminnelig aksepterte faglige normer.

Sjekk din skole

FAU kan spørre om skolen er godkjent etter "Forskrift om miljørettet helesvern i skoler og barnehager" og følge opp arbeidet for et godt inneklima. Norges Astma og allergiforbund har laget verktøy for hvordan elevene selv kan sjekke sin skole. Et dårlig inneklima har stor betydning både for helse, trivsel og læring. Derfor er det flott om elevene selv kan være aktive med å undersøke og å bli bevisste på hvordan inneklimaet deres er.

Elektromagnetisk stråling

Mange foreldre er bekymret for stråling i klasserom og på skoler. Det er uenighet om langsiktige virkninger, men et føre-var-prinsipp anbefales blant annet av Europarådet. De vedtok en resolusjon i mai 2011 med anbefalinger til sine medlemsland. Der anbefaler de blant annet å forby trådløse nettverk og mobiltelefoner i skoler. 
Les rapporten fra Europarådet her.

Organisasjonen Folkets strålevern er kritiske til at Statens strålevern ikke i sterkere grad advarer mot strålefare. De stiller også spørsmål om hvordan myndighetene følger opp Europarådets resolusjon.