Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Et godt inneklima?

Alle elever har rett til et godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det står i loven, og det handler om hvordan elevene har det på skolen i møte med andre. Skolebygninger og uteareal må også være slik at elevene kan være aktive og ikke utsettes for fare av noe slag. Det er kommunene som har ansvar for å passe på at både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet er godt.

Din rett til et godt inneklima 
Skolen skal systematisk kontrollere at miljøet er godt, og elever og foreldre skal være med i dette arbeidet.  Skoleeierens økonomi er ikke en akseptabel grunn til ikke å oppfylle arbeidsmiljøkravene

Bestemmelsene om elevenes rett til et godt miljø står i Opplæringslovens kapittel 9a. I samme kapittel finnes også detaljerte bestemmelser om elevenes rett til deltagelse i skolemiljøarbeidet og retten til å klage.

”Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler” har som mål ”å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, miljø, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade”. Når det gjelder kvaliteten på det fysiske miljøet, er forskriften og veiledningsmaterialet tydelige på at dette skal tilfredstille alminnelig aksepterte faglige normer.

Elektromagnetisk stråling
Mange foreldre er bekymret for stråling i klasserom og på skoler. Barna er mer følsomme enn voksne og kan få helseskadelige påvirkning. Det er uenighet om de langsiktige virkninger, men et føre-var-prinsipp anbefales blant annet av Europarådet. De vedtok en resolusjon i mai 2011 med anbefalinger til sine medlemsland. Der anbefaler de blant annet å forby trådløse nettverk og mobiltelefoner i skoler. 
Les rapporten fra Europarådet her
Deler av rapporten oversatt til norsk av Folkets strålevern

Organisasjonen Folkets strålevern er kritiske til at Statens strålevern ikke i sterkere grad advarer mot strålefare. De stiller også spørsmål om hvordan myndighetene følger opp Europarådets resolusjon.

Norge har vedtatt at man skal følge "føre var- prinsippet" som er vedtatt av FN. Vi kan ikke se at dette prinsippet blir ivaretatt når det gjelder å beskytte skolebarn mot stråling.