Søknadsfrist for begge program er 12. mars.
I Manifest mot mobbing har manifestpartene (Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes landsforbund og Foreldreutvalget for grunnopplæringen) understreket at arbeidet mot mobbing er et langsiktig arbeid og at det er viktig at engasjementet holdes oppe.

Et viktig tiltak under manifestet er å støtte implementeringen av program med dokumentert effekt, som Olweus- og Zero-programmene. Til sammen har ca. 800 skoler tatt i bruk ett av disse programmene. Evalueringen viser at programmene har effekt, og at omfanget av mobbing er redusert på de skolene som bruker dem systematisk.

Kunnskapsdepartementet understreker i St.meld.nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen betydningen av at skolene tar i bruk gode verktøy og utviklingsprogrammer som er basert på forsking om hva som virker.

Utdanningsdirektoratet har lansert satsingen Bedre læringsmiljø høsten 2009. Denne satsingen er en oppfølging av St.meld. 31 (2007-2008) og skal bidra til at læringsmiljøet blir bedre på skolene. Det ligger mye forskningsbasert materiell på nettsiden www.udir.no/laringsmiljo som skolene kan bruke i sin kompetanseutvikling og forbedring av læringsmiljøet. Dersom skolene bruker dette materiellet og arbeider systematisk med læringsmiljøet over tid, vil dette virke forebyggende mot mobbing. Skolene må likevel ha en beredskap for å takle mobbesaker når de oppstår og et system for avdekking. Utdanningsdirektoratet anbefaler at skoleeierne skaffer seg en god oversikt over tilstanden for hver eneste skole i kommunen og at det blir iverksatt tiltak, for eksempel bruk av antimobbeprogram, ved skoler med høy forekomst av mobbing.

Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd
Fra Hemil-senteret ved Universitet i Bergen
Et overordnet mål for programmet er å omstrukturere det sosiale miljøet slik at det blir mindre muligheter for og belønning av mobbeatferd.

Ny og rimeligere modell for skolene
Programmet kan nå innføres over 12 måneder etter en mer effektiv fremdriftsplan. Det er også utarbeidet et eget metodisk støttemateriell som gir lærerne inspirasjon til innføringen og vil være til hjelp i det daglige arbeidet mot mobbing. Skolen vil i påfølgende semester kunne gå direkte over i en driftsfase ved hjelp av et eget system for kvalitetssikring. Dette systemet imøtekommer de krav som stilles i Opplæringslovens kapittel 9a når det gjelder internkontroll og forsvarlig forvaltningspraksis.
Alle skoler som søker om opptak i programmet våren 2010 vil få hele materiellpakken (unntatt boken ”Mobbing i skolen”) inkludert lærerveiledning, videoer, musikk CD og webbasert elevundersøkelse for 3000 kr (skoler med inntil 50 elever), 6000 kr (50 til 150 elever) og 10 000 kr for skoler med over 150 elever.
For mer informasjon om programmet og søknadsprosedyrene, se
www.olweus.no.

Antimobbeprogrammet Zero
Fra Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
Programmet Zero tar sikte på å bygge opp kompetanse, arbeide med holdninger, innføre rutiner og iverksette konkrete tiltak i skolemiljøet.

I arbeidet med Zero ønsker Senter for atferdsforskning (SAF) å samle 3-5 skoler til kurs og seminarer, både på grunn av økonomi og den praktiske nytten de deltakende skolene har av det. De samarbeidende skolene oppretter ressursgrupper som vil få opplæring i programmet. Senter for atferdsforskning (SAF) har etablert et fagnettverk som veileder skolene i programperioden.

I Zero mottar skolene faglig støtte og veiledning gjennom:
  • 1 kursdag om mobbing for alle ansatte
  • 5 seminardager om skolens arbeid mot mobbing for ressursgruppen
  • veiledning via telefon eller e-post
  • en kartleggingsundersøkelse om mobbing ved oppstart og avslutning av programmet
Kostnader i programmet dekker faglig støtte til ressursgruppen og opplæring/veiledning fra SAF eller det øvrige kompetansenettverket, og tilbakemelding med resultater fra de to mobbeundersøkelsene. I tillegg får skolene en materiellpakke bestående av lærerveiledning, elevrådshefter, mal for handlingsplan mot mobbing, foreldrebok, materiell til foreldrekurs og foreldremøter og to filmer.
For mer informasjon om programmet og søknadsskjema, se http://saf.uis.no/vi_tilbyr/programmer/zero/.

Søknadsfristen er 12. mars 2010 for begge program.
 

Kilde: www.udir.no