Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Kan dere hjelpe meg å klage?

Jeg har tenkt å sende en klage på min datters skole. Jeg har en masse spørsmål som jeg håper dere kan svare meg på.

Hva kan det klages på?

Du kan klage på enkeltvedtak, det vil si vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for deg og ditt skolebarn.
Her har du noen eksempler på klagesaker:
 • Avslag på søknad (for eksempel spesialundervisning, permisjon, skoleplass)
 • Bortvisning fra skolen for én dag eller mer (under det regnes ikke som enkeltvedtak)
 • Vedtak om at ditt barn skal flyttes til en annen skole
 • Hvis du er uenig i fylkesmannens vedtak i en mobbesak
 • Karakterer, (standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, ordens- og oppførselskarakterer)
 • Vedtak om ikke å få standpunktkarakterer
 • Områder som ikke går under betegnelsen enkeltvedtak, men som har betydning for elevens opplæring (for eksempel mangelfull undervisning, misnøye med lærer, skolens inneklima)

Hvem har rett til å klage?

Gjelder avgjørelsen deg, så har du klagerett. Foreldre har selvstendig klagerett som verger for barn under 18 år. Er barnet over 12 år, skal foreldre høre hva barnet selv mener før klagen blir sendt. Elever over 15 år trenger ikke foreldrenes samtykke for å klage på avgangskarakterer. Klagen kan sendes fra enkeltpersoner eller grupper.

Hvor skal klagen sendes?

Det aller beste er om hjem og skole sammen klarer å finne løsninger etter hvert som de dukker opp. Av og til kan det likevel være nødvendig å sende en formell klage.
 
 1. Klagen skal alltid sendes til det organ som har truffet vedtaket. Vanligvis er det skolen ved rektor. Den som har gjort vedtaket, skal få muligheten til å gjøre om på vedtaket sitt. Dersom de står fast på sitt opprinnelige standpunkt, har de plikt til å sende klagen videre.
   
 2. Neste klageinnstans er (i de fleste tilfellene) kommunen for grunnskolen og fylkeskommunen for videregående skole. De er skoleeiere og plikter å ha en god skole der elevene får oppfylt sine rettigtheter.
   
 3. Siste klageinnstans er vanligvis Fylkesmannen. Fylkesmannen er statens representant.
   
 4. Andre klagemuligheter: Dersom du mener at dine rettigheter ikke er blitt tatt godt nok vare på, kan klagesaken bringes inn for Sivilombudsmannen etter at den har vært til behandling hos Fylkesmannen. Sivilombudsmannen har som oppgave å føre kontroll med at forvaltningen ikke begår feil eller urett mot den enkelte. Det går også an å reise sivilt søksmål slik at saken får en endelig avgjørelse ved domstolene.

Hvordan skal jeg skrive klagen?

En klage skal være skriftlig og være undertegnet av foreldre eller eventuelt en som har fått fullmakt fra foreldrene. Klagen skal rettes til den instans (f.eks. skolen) som har fattet vedtaket du ønsker å klage på.
 
Brevet bør inneholde følgende:
 • Elevenes navn og fødselsår
 • Foreldrenes navn, adresse og telefon
 • Hva det klages på
 • Hva du ønsker endret  
 • Begrunnelse for hvorfor du ønsker endringer

Ta kopi av brevet før du sender det.

Foreldre kan få andre til å klage på sine vegne. Da må du enten bruke en advokat eller gi noen du stoler på en skriftlig fullmakt. (Advokater trenger ikke en slik fullmakt.) Skolen og skoleadministrasjonen er pliktig til å hjelpe deg med å skrive et klagebrev, men det kan ofte være vanskelig siden de vanligvis er den andre parten i saken.

Klage i mobbesaker
Fra høsten 2017 er det innført spesielle regler for å sikre at skolen håndterer mobbesaker raskt. Det skal ta bare en uke fra du har varslet skolen til skolen skal ha satt i verk tiltak. Om de ikke har gjort det, eller du ikke er fornøyd med tiltakene, så kan du melde fra til fylkesmannen. Barneombudet har fått ekstra ressurser til å hjelpe barn og unge når skolen ikke lykkes med å løse mobbeproblemet. De har blant annet laget gode maler som kan være greie å bruke.   

Hvor lang er klagefristen?

Generelt er klagefristen tre uker fra du har fått kjennskap til vedtaket, alternativt fra det tidspunkt du har fått oppgitt begrunnelse til vedtaket. For klager på karakterer er fristen satt til 10 dager.
 
Hvert av leddene du klager til kan bruke en måned på å besvare klagen.

Hva skjer med klagen min?

Om ikke skolen og kommunen/fylkeskommunen sender klagen videre om de ikke gir deg medhold, må du selv sørge for at den blir sendt videre til neste innstans.
 
Klagebehandlingen kan få tre typer utfall:
 • Du får helt eller delvis medhold ved at klageinstansen fatter nytt bindende vedtak
 • Det opprinnelige vedtaket oppheves, og saken sendes tilbake for ny behandling, for eksempel grunnet saksbehandlingsfeil
 • Du får avslag på klagen din, og det opprinnelige vedtaket blir stående