Visning: A A A A A
Language Language Language

Klassestørrelse

Det er ingen regler for hvor mange elever man kan ha i en klasse, eller hvor mange barn det skal være per lærer. Det som står i loven, er at elevene skal organiseres i klasser eller grupper som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Dette er veldig generelt, og det vil ofte være ulike meninger om hva som er forsvarlig. Tidligere kunne det være maksimalt 28 elever i klassen, og da nåværende lov ble vedtatt, ble det presisert fra Stortinget at lovendringen ikke skulle være et sparetiltak.

Her er det som står i Opplæringslova:
§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper
       I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.

       Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.

Rektor har styringsrett på sammensetning av klasser, men det er rimelig å forvente et godt samarbeid med foreldrene i forkant av store endringer. Foreldrene vet mye om egne barn som kan være nyttig kunnskap for skolen. Foreldrene kan også snakke positivt med barna sine om de endringene som kommer, slik at elevene har positive mestringsforventninger. Forutsetningen er at foreldrene er orientert om endringen, og at de har tillit til at barna blir godt ivaretatt. Det å sette sammen klasser kan være krevende, skolen må ivareta mange hensyn som foreldrene ikke kjenner til. Selv om barnet ditt ikke kommer i klasse med førstevalget, kan det være den nye klassen blir bra likevel. Det bra om du som forelder kan hjelpe og støtte barnet ditt til å mestre denne endringsprosessen.

Klassesammensetningen er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke klages på rent formelt. Men dersom barnet ditt etter hvert ikke opplever klassemiljøet som tryg og godt, kan dere be skolen om tiltak for at han/hun skal få det bedre (jfr. kapittel 9 A i opplæringsloven).