Visning: A A A A A
Språk Språk Språk

Klassestørrelse

Det er ingen regler for hvor mange elever man kan ha i en klasse, eller hvor mange barn det skal være per lærer. Det som står i loven, er at elevene skal organiseres i klasser eller grupper som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Dette er veldig generelt, og det vil ofte være ulike meninger om hva som er forsvarlig. Tidligere kunne det være maksimalt 28 elever i klassen, og da nåværende lov ble vedtatt, ble det presisert fra Stortinget at lovendringen ikke skulle være et sparetiltak.

Her er det som står i Opplæringslova:
§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper
       I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg.

       Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna kontakten med heimen.

Om klasser skal slås sammen, eller det skal gjøres endringer i elevgruppene, er det skolen som har myndighet til å gjøre det. Men foreldre har krav på medvirkning og krav på å bli hørt. Det er vanskelig å gi barna en god begrunnelse eller forberede dem på endringer, uten at også foreldrene er godt orientert og kan komme med innspill. Etter en god dialog med alle parter, tar skolen endelig avgjørelse i saken.

Om foreldrene mener klasseinndelingen går ut over det forsvarlige, kan de klage til kommunen og henvise til §8-2 i Opplæringslova. Det er også mulig å henvise til §9a-1 i Opplæringslova der det står at alle har krav på et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.