Høring Stortinget Rune Benonisen
(Foto: FUG)

FUG får rundt 500 henvendelser hvert år fra foreldre, og opp mot halvparten av dem opplever at barna deres, eller dem selv, ikke blir hørt. Dette gjelder selv om de ber om noe skolen er lovpålagt å gjøre.

- FUG er usikker på om dette handler om inkompetanse eller om mangel på tid til å fokusere på den enkelte elevs helse, trivsel og læring. I mange tilfeller er det sannsynligvis både og, sa Benonisen.

Å bli sett og anerkjent

- Foreldre har en klar oppfatning av at klassestørrelse har betydning for våre barns mulighet for å bli sett og anerkjent, sa Rune Benonisen.

- Det har derfor vært en lettelse å lese kunnskapsoppsummeringen fra Kunnskapssenter for utdanning, hvor de skriver at klassestørrelse i kombinasjon med andre faktorer gjør at noen lærere/klasser får bedre resultater enn andre.

De skriver videre at 15-18 elever i en klasse ser ut til å være et gunstig antall. Når det er mer enn 25 elever i en klasse, ser resultatene ut til å bli svakere, men ikke alltid i en grad som er signifikant.

FUG er derfor opptatt av at klassestørrelse og lærertetthet sees i sammenheng med andre faktorer.

Elever rekker opp hender
(Foto: Colourbox)

Fire faktorer

Et godt skolemiljø er viktig for læring, og da er det særlig fire faktorer som er viktige:

• God klasseledelse (tydelig struktur, positiv forventing, tilpasset opplæring)
• Gode relasjoner (elev-lærer og mellom elevene)
• Godt hjem-skole-samarbeid (bl.a. positiv forventning fra foreldre)
• God organisasjon og ledelse på skolen (kultur for læring på skolen og systematisk arbeid med bl.a. skolemiljø)

Lærertetthet/klassestørrelse har betydning for tre av disse fire faktorene. Det betinger at læreren har god kompetanse på området.

- Om læreren fortsetter på akkurat samme måte som før, gir det ingen effekt med færre elever i klassen, sa Benonisen i høringen.

Med nok kompetente lærere kan man lykkes bedre med tilpasset opplæring, og det kan bidra til reduksjon i antall elever som trenger spesialundervisning, med den stigmatiseringen som dessverre følger med det mange steder, nettopp på grunn av måten en organiserer dette.

Benonisen i åpen høring
(Foto: FUG)

Svake resultater bekymrer

FUG er imidlertid svært bekymret for at lave læringsresultater over tid, som ikke skyldes klassestørrelse eller lærertetthet, aksepteres uten at det settes inn tiltak som gir effekt.

Det kan se ut til at den foreslåtte lærernormen vil gi flere lærere til landets mest sentrale strøk. Dette er per i dag kommuner og skoler som har elever med de høyeste gjennomsnittlige mestringsnivå på 5.trinn.

- Jeg er selv bosatt i en del av landet (Nord-Troms) hvor elevene har svært lav mestring på grunnleggende ferdigheter, særlig i 5.trinn. Det er ikke uvanlig å ha 40 – 55 % av elevene på mestringsnivå 1. Dette har vært kjent over tid, men hverken skolene selv, lokale myndigheter eller kontrollmyndighet har lykkes med å gjøre tiltak som hever elevenes læringsutbytte.

- Jeg skal ikke her spekulere i hva som er årsakssammenhengen, men bare konstatere at den foreslåtte lærernormen ikke vil gi særlig forskjell med hensyn til lærerressurser i vår kommune, sa Benonisen.

Rune Benonisen på Stortingshøring 2017
(Foto: FUG)

Trinnvis prosess

FUG spør derfor:

• Hvordan kan man sikre likeverdig og tilpasset opplæring der hvor læringsresultatene er lave over tid?

• Hvilke tiltak og satsinger kan styrke kvalitet i opplæring og læringsutbytte for alle elever i Norge? Det vil også si de skolene og kommunene som har svake resultater, men som allerede har tilfredsstillende lærertetthet.

• Hvordan vil en lærernorm påvirke rekruttering av kompetente lærere til mindre sentrale strøk av landet?

FUG ber om at lærernormen innføres som en trinnvis prosess som blir evaluert underveis. Det må kunne settes inn tiltak der man ser at læringsresultatene forblir svake, sier Benonisen.  

Les hele FUGs høringssvar her.

Se hele høringen på Stortingets nett-tv der FUG og en rekke andre aktører fra sektoren fremførte sine innspill.